MENY

Disputerer om atferdsøkonomi

William Gilje Gjedrem disputerer for graden ph.d. ved Universitetet i Stavanger 29. november med avhandlingen Feedback og prestasjoner: Eksperimenter i atferdsøkonomi.

Doktorgradsarbeidet har bestått i å studere hvorvidt informasjon påvirker atferd og prestasjoner på arbeidsplassen og i investeringsvalg. Dette er studert gjennom en rekke eksperimenter. Spesielt har studien rettet seg mot relativ feedback, så som hvordan ansatte (eller team) responderer på å bli prestasjonsvurdert i forhold til andre ansatte (eller team). Doktorgraden viser at feedback kan påvirke mennesker til å øke prestasjoner, men at de i enkelte tilfeller også kan respondere negativt.

Påvirker vilje til risiko

En studie i doktorgraden baserer seg på feltdata fra et selskap innenfor varehandel. Her tyder resultatene på at butikkene som innførte et nytt system for feedback på prestasjon og salg, økte det totale salget sammenlignet med butikker som ikke innførte tiltaket. To andre studier anvender mer kontrollerte eksperimenter til å vise at relative feedback påvirker arbeidsinnsatsen til ansatte. Den siste studien viser at hyppigere feedback om utfallet av investeringer (så som i aksjemarkedet) gjør at mennesker tar mindre risiko. Investerer de derimot på vegne av andre, påvirkes ikke investeringsvalgene tilsvarende.

Hva motiverer?

Forskningsarbeidet tilfører kunnskap om hva som motiverer mennesker, hvordan informasjon påvirker atferd og hvordan aktiv ledelse kan påvirke resultater. I en større sammenheng viser arbeidet at mennesker påvirkes av feedback både på arbeidsplassen og når de foretar investeringsbeslutninger.

William Gilje Gjedrem (28) er fra Sandnes. Han disputerer ved Handelshøgskolen ved UiS.

Tekst: Benedicte Pentz

William Gilje Gjedrem

Påvirker informasjon atferd og prestasjoner på arbeidsplassen og i investeringsvalg? Det har William Gilje Gjedrem undersøkt i sitt doktorgradsarbeid.