MENY

Disputerer om gravide og mødre i jobb

Marit Alstveit disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 16. mars med avhandlingen ” Å være gravid og å bli mor i lys av yrkesaktivitet: En fortolkning av yrkesaktive kvinners og helsepersonells perspektiver”.

Disputasen finner sted fredag 16. mars klokken 12.00 i Kjell Arholms hus, Auditorium A1.

Prøveforelesningen er klokken 10.00. Oppgitt emne er “Det første barnet i en dobbeltarbeidende familie - utfordringer for foreldre, arbeidsplassen, helsetjenesten og velferdsstaten”.

Helsen settes på prøve
Målet med avhandlingen var å undersøke yrkesaktive kvinners erfaringer knyttet til det å bli mor for første gang, samt å undersøke helsepersonells oppfatninger av omsorg til yrkesaktive kvinner gjennom svangerskapet og det første året som mor.

Studien er basert på intervjuer av yrkesaktive kvinner i svangerskapet, i permisjonstiden, og når de er tilbake i jobb. I tillegg er helsepersonell ved helsestasjoner intervjuet. Intervjuene er fortolket ved hjelp av en hermeneutisk tilnærming.

Hovedfunnene til Marit Alstveit antyder at helsen til yrkesaktive kvinner blir satt på prøve gjennom en spenning mellom økte oppgaver på jobben, nytt ansvar for barnet, og redusert fleksibilitet på grunn av graviditet og ansvar for barnet. Denne spenningen synes kvinnene å tilpasse seg ved å bli mer effektive.

Videre synes det som om kvinnenes erfaringer gir økt selvforståelse og sensitivitet, og medvirker til en refleksjon over egen verdi som mor og arbeidstaker.

Dialog styrker kvinnene
Andre funn indikerer at helsepersonell vektlegger dialog med kvinnene. Gjennom dialogen forsøker de å overføre kunnskap om normalitet, gjøre kvinnene bevisst egne grenser og ansvar, bekrefte deres selvfølelse og gi råd om tilpasning i arbeidet.

Alstveit konkluderer med at det kan synes som om helsen til den yrkesaktive kvinnen er utfordret utover de kjente helseutfordringene ved svangerskap og det å bli mor, samt at helsepersonell gjennom dialog med kvinnene medvirker til å styrke deres evne til håndtere arbeid og familieliv.

I et folkehelseperspektiv kan forskningsarbeidet ha betydning for yrkesaktive kvinner og deres reproduktive helse og medvirke til økt forståelse for hvordan det å bli mor influerer på deres helse.

I et samfunnsperspektiv kan avhandlingen gi helsetjenesten og arbeidsgivere kunnskap om helsefremmende tiltak som støtter opp om kvinners helseressurser og strategier.

Forskningen kan også medvirke til at arbeidsgivere initierer en politikk innen organisasjonen som fremmer en mer vellykket kombinasjon av arbeid og familieliv. En slik politikk vil kunne åpne opp for muligheten til å identifisere og ivareta også andre arbeidstakere som har helseutfordringer.

Doktorgraden er finansiert av Universitetet i Stavanger.

Sykepleier og helsesøster
Marit Alstveit er fra Finnøy. Hun er ansatt som universitetslektor ved institutt for helsefag ved UiS.

Alstveit er utdannet sykepleier fra Stavanger Røde Kors sykepleier høyskole (1982) og utdannet helsesøster fra Statens utdanningssenter for helsepersonell (1985). Hun har også hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen (2002).

Hovedveileder har vært professor Elisabeth Severinsson ved Høgskolen i Vestfold. Medveileder har vært førsteamanuensis Bjørg Karlsen fra UiS.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Elisabeth Hall, Aarhus Universitet, Danmark, professor Charli Eriksson, Örebro Universitet, Sverige og førsteamanuensis Elin Dysvik, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen er dekan Einar Marnburg ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet ved UiS.

Les også: Hva med jobben?

Marit Alstveit

DISPUTERER 16. MARS: Marit Alstveit disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 16. mars med sin forskning på gravide kvinner og mødre i jobb.