MENY

Disputerer om lengsel

Venke Ueland ved Institutt for helsefag ved UiS disputerer mandag 11. mars ved Åbo Akademi i Vasa i Finland. Avhandlingen til Ueland skal bidra til en dypere innsikt i lengselens betydning for menneskets liv og helse.

Bakgrunnen for studien til Venke Ueland er allerede eksisterende forskning som viser at lengselen har betydning for helse. Forskning viser at når pasientens autentiske lengsler vekkes, kan det gi mennesket en unik tilgang til seg selv, sin eksistens og sitt ontologiske grunnlag.

Lengsel har likevel ikke vært fokusert i større grad. I sin avhandling setter Ueland direkte fokus på lengsel for å gi innsikt i samspill og sammenhenger mellom lengsel og helse.

Avhandlingen baserer seg på tre ulike typer forskningsmateriale; hermeneutisk lesning av tekster av Augustin, av Kierkegaard og fortolkning av forskningsintervju med ni kvinner som har vært rammet av kreft.

Teorimodell om lengselens vesen
Studien til Ueland viser at slik lengsel utfolder seg og fremstår i menneskers liv, synes den å berøre selve kjernen i mennesket. Den er både en rastløs underliggende uro og den er knyttet til øyeblikkets erkjennelse og bevissthet om noe som har betydning. Lengselen synes å være en kraft som retter seg framover og som samtidig rommer savnets tilbakeblikk.

Studien til Ueland munner ut i en teorimodell om lengselens vesen. Modellen viser at når lidelsen rammer, rammes mennesket ontologisk, som den en er i sin grunn. I møte med den indre smerten og det ukjente, kan angst knyttes til den isolerende tilstanden for det lidende mennesket. Teorimodellen åpner for tanken om at lengselen kan ligge i dvale når mennesket er fastlåst i en uhåndterbar lidelse.

Et sentralt funn i teorimodellen er at den indre samtalen kan skape åpninger i menneskets isolerte tilstand, slik at lengselen slipper til ved å åpne opp det indre rom i mennesket og dermed bringer med seg en erkjennelse. I en indre samtale kan erkjennelse av tomhet og tap føre til at blokkeringen som tomheten skapte, begynner å briste. Lengselen gis retning og tydeliggjøres gjennom den erkjennende dialogen.

Pasientens eksistensielle tanker
Studien har gitt en grunnforståelse for lengsel som en kraft i lidelse og som en kraft til helse. Det innebærer en utvidet forståelse for menneskets helseprosesser.

Lengselen forløser et grunnlag ved livet og gjør kjærlighetens kilde evident for mennesket. Det ligger et potensial til ontologisk helse, liv og kraft i mennesket selv. Teorimodellen om lengselens vesen kan tilføre innsikt i veien til helse for pasienten og kan bidra til å øke helsepersonells beredskap til å møte eksistensielle tanker i de hverdagslige pleierelasjonene.

Studiens design er hermeneutisk eksplorativt, og har et såkalt «caring science»-perspektiv, slik dette er utformet ved enheten for Vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa.

Utdannet sykepleier
Venke Ueland er sykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber nå ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger.

Doktorgradsarbeidet er veiledet av professor, HVD Unni Å. Lindström, Enheten for vårdvitenskap, Social-vetenskapliga institutionen, Åbo akademi og professor Dagfinn Nåden, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Henry Cöster og professor Vibecke Lohne. Opponent er professor Ingegerd Bergbom, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Venke Ueland disputerer mandag 11. mars klokken 12.00 i Akademisalen ved Åbo Akademi, Vasa i Finland.


(Opprinnelig publisert 6. mars, 2013)

Venke Ueland

DISPUTERER: Venke Ueland disputerer mandag 11. mars klokken 12.00 i Akademisalen ved Åbo Akademi, Vasa i Finland.