MENY

Disputerer om pasientmedvirkning

Fredag 12. april disputerer Liv-Helen Heggland for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Heggland har forsket på pasienters medvirkning i beslutninger ved planlagt kirurgisk behandling.

Nye lover og reguleringer har gitt pasienter flere rettigheter i forbindelse med behandling. Gjennom pasientrettighetsloven har pasienter rett til å gi og få informasjon, til å velge blant mulig behandlingsalternativ og til å delta i beslutninger ved egen behandling.

Men hva innebærer det at pasienter skal få delta i beslutninger ved planlagt kirurgisk behandling? Og hvilke holdninger har pasienter og helsepersonell til medvirkning i egen behandling?

I avhandlingen, som har tittelen «Pasientmedvirkning i beslutninger ved kirurgisk behandling» har Liv-Helen Heggland kartlagt pasienters og helsepersonells holdninger til pasientmedvirkning. Hun har også utarbeidet og testet et spørreskjema for å måle pasientmedvirkning i beslutninger ved kirurgisk behandling.

Mye informasjon på kort tid
Pasientmedvirkning forutsetter kunnskap og kunnskapsoverføring om forberedelser før kirurgiske inngrep, om hvilke behandlingsmuligheter og type operasjon som er aktuelle og om hvilke konsekvenser den enkelte behandling innebærer.

Pasientmedvirkning knyttes til fire steg i beslutningsprosessen: Pasienten gis mulighet til å spille en aktiv rolle i beslutningsprosessen ved å gi og motta informasjon om helsetilstand, behandlingsalternativer og konsekvenser. Informasjonen til pasienten må dessuten være integrert og forstått eller sammenfattet av pasienten, for å sikre pasientens kontroll over eget liv og egne interesser.

Studien til Heggland viser at pasientene får mye informasjon på kort tid, både av leger og sykepleiere, før et kirurgisk inngrep. Pasientene har også mange ubesvarte spørsmål etter konsultasjon med legen.

Samtidig finner Heggland at både pasienter, leger og sykepleiere gjennomgående er positive til pasientmedvirkning; leger litt mer enn sykepleiere.

Må tilpasse informasjonen bedre
Kirurgiske pasienter er i en sårbar situasjon og helsepersonell har ansvar for at informasjonen som gis blir tilpasset behovene og forutsetningene til den enkelte pasient og at pasienten har forstått informasjonen.

Studien til Heggland synliggjør et behov for å se nærmere på arbeidsdelingen mellom ulike faggrupper på sykehuset og den informasjonen som gjøres tilgjengelig for pasientene. Dette gjelder blant annet den informasjonen om standardiserte pasientforløp som ligger ute på foretakenes hjemmesider.

Fagutviklingssykepleier ved SUS
Liv-Helen Heggland er 57 år og fra Stavanger. Hun er utdannet sykepleier (1978) fra Sanitetsforeningens sykepleieskole i Stavanger. Hun er også utdannet intensivsykepleier (1981) og operasjonssykepleier (1987) fra Høgskolen i Stavanger. Hun har også grunnfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen (1999), og Ex.phil fra UiS (2000). I tillegg har hun en praktisk pedagogisk utdanning fra UiS (2004) og en master i endringsledelse fra UiS (2005).

Liv-Helen Heggland er ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) som fagutviklingssykepleier på operasjonsavdelingen.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus.

Disputas
Disputasen finner sted fredag 12. april klokka 12 i Auditorium A1 i Kjell Arholms hus og er åpen for alle.

 

(Opprinnelig publisert 5. april, 2013)

Liv-Helen Heggland (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)

DISPUTERER: Fredag 12. april disputerer Liv-Helen Heggland for ph.d.- graden ved UiS. Tittel på avhandlingen er «Pasientmedvirkning i beslutninger ved kirurgisk behandling».