MENY

Disputerer om saltvatn i oljereservoar

Aruoture Voke Omekeh (30) forsvarar sin doktorgrad innan petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger torsdag 14. februar.

Avhandlinga hans har tittelen «Ein studie av lågsalinitets-effektar: eksperiment og modellering».

Injeksjon av vann har lenge blitt brukt for å forbetre produksjonen frå oljereservoar. I seinare år har injeksjon av vatn med lågt saltinnhald (lågsalinitetsvatn) blitt rapportert å gi høgare oljeutvinning enn vatn med høgt saltinnhald, under visse høve.

Betre forståing
Mekanismane for denne prosessen er framleis under debatt og ulike samanhengar har blitt foreslått i den vitskaplege faglitteraturen.

Omekehs avhandling inneheld simulering og eksperimentelt arbeid for å betre forståinga av mekanismane i såkalla flømming av reservoar med lågsalinitetsvatn. Avhandlinga søker også å forklare kvifor nokre slike flømmingar ikkje gjev auka oljeutvinning.

Forskinga bidreg til å gjere det mogleg å rekne ut potensialet for lågsalinitetsvannflømming i eit gitt reservoar ved hjelp av simuleringar.

Frå Nigeria
Omekeh er 30 år og kjem frå Delta State i Nigeria. Han har tidlegare studert til petroleumsingeniør ved universitetet i Benin i same land. No arbeider han som forskar på International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Vegleiar på ph.d.-prosjektet var professor Steinar Evje ved Institutt for petroleumsteknologi. Medvegleiar var professor Ingebret Fjelde.

Prosjektet er gjort mogleg av stipend frå PETROMAKS-prosjektet «Low salinity water flooding of North Sea sandstone reservoirs», som er finansiert av Forskingsrådet, Statoil, RWE Dae, GDF SUEZ og DONG ENERGY.

 

Foto av ph.d-student Aruoture Voke Omekeh, som forskar innan petroleumsteknologi.

Ph.d-student Aruoture Voke Omekeh forskar innan petroleumsteknologi.