MENY

Disputerer om simulering i sykepleierutdanningen

Mandag 3. september disputerer Sissel E. Husebø for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Tittelen på avhandlingen er ”Forutsetninger for læring i simuleringspraksis: trening på teambasert resuscitering i sykepleierutdanningen”.

Sykepleierstudenter trenger praktisk trening i å lære gjenoppliving. Ved å simulere at en pasient får hjertestans på et sykehus eller andre steder, kan sykepleierstudenter få prøvd seg på hva som vil kreves når det virkelig gjelder.

I sin forskning har Sissel E. Husebø ved Institutt for helsefag ved UiS sett nærmere på hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at studentene skal kunne lære teambasert gjenoppliving ved bruk av simulering som pedagogisk metode.

Særlig har hun studert simulering som en arena for sykepleierstudentenes deltakelse, hvordan simulatorer medierer læring og hvordan sosial orden etableres og forklares i simuleringen.

Bedre forberedelse og refleksjon
Studien er basert på 30 timer med videoopptak av studenter som utfører hjerte-lungeredning og bruker halvautomatisk hjertestarter i simuleringen. Alle deler av simuleringen ble filmet; først brifing før selve øvelsen, deretter selve simuleringen og dernest debrifing etterpå. Deltakerne har vært 81 sykepleierstudenter inndelt i 14 grupper, samt fem sykepleielærere.

Resultatene fra avhandlingen viser at viktige forutsetninger for læring i simuleringen er at man bygger bro mellom simulering og praksis i brifingen, altså at studentene må få vite hva som er forskjell på simulering og praksis, hva man kan utføre og ikke i selve simuleringen.

Selve simuleringen må dernest bygge på de ferdighetene som studentene har lært på forhånd og som er i samsvar med det man kan forvente at de skal kunne i utdanningen.

Kroppsspråk avgjørende
Også kroppsspråket er viktig i simuleringen for å koordinere teamarbeidet, slik at alle får en felles forståelse av hvordan de skal utføre oppgavene. Studentene må kunne tolke blikk, kroppsbevegelser og gester og samtidig gjøre seg selv forstått for at teamarbeidet skal kunne koordineres effektivt. Her kom studentene til kort. Ingen av student-teamene utførte gjenoppliving med halvautomatisk hjertestarter helt korrekt etter gjeldende retningslinjer, og observasjon av at andre simulerte hjerte-lungeredning og deltakelse i en debrifing forbedret ikke utførelse av dette hos studentene.

Studien viser at simulering er en komplisert aktivitet for sykepleierstudentene å mestre fordi de må håndtere både simuleringsmiljøets spesifikke forutsetninger og mestre utførelsen av teambasert hjerte-lungeredning. For at læringsmålene i simuleringen skal nås må veilederen gi entydige instruksjoner om hva simuleringen er en simulering av og anvende ikke bare studentenes uttalte forståelse, men også deres viste forståelse for å korrigere utførelse av ferdigheter.

Mer praktisk trening
Resultatene i avhandlingen indikerer at viktige forutsetninger for læring av hjerte-lungeredning i team ved bruk av simulering bør overveies ved planlegging, utvikling og implementering av metoden. Brifingen bør utvikles til å være mer interaktiv og studentaktiv.

Veilederen bør problematisere forskjellen på simuleringen og den reelle kliniske situasjonen simuleringen etterligner. Simulatortype bør også vurderes i forhold til læringsmål.

Det bør også fokuseres på trening av samspill mellom verbale og ikke-verbale koordineringsmetoder i gjenopplivingsteam i sykepleierutdanningen. Samspilltreningen kan også bidra til en større forståelse for forutsetninger i interaksjon mellom pasienter, sykepleierstudenter, ansatte ved utdanningen og helsepersonell.

Studentene må også tilbys flere treninger i teambasert hjerte-lungeredning og bruk av halvautomatisk hjertestarter, med tilbakemeldinger etterpå. Det er også viktig å sørge for at studentene reflekterer i debrifingen.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Laerdal Foundation for Acute Medicine og Universitetet i Stavanger.

Intensivsykepleier
Sissel E. Husebø er 56 år og fra Sandnes. Hun er utdannet sykepleier fra Stavanger Sanitetsforening Sykepleierskole (1979) og har jobbet i flere år som intensivsykepleier ved Stavanger Universitetssykehus. I 1999 ble hun kandidat i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Husebø er ansatt ved Institutt for helsefag ved UiS og er simuleringskoordinator ved ved det akuttmedisinske lærings- og forskningssenteret SAFER, som ble opprettet av Laerdal Medical AS i samarbeid med UiS og Stavanger Universitetssjukehus.

Disputasen finner sted mandag 3. september 12.00 i Kjell Arholms hus A3.