MENY

Disputerer om sykepleierens moralske ansvar

I sin doktorgrad har Inga-Britt Lindh gjort en hermeneutisk studie av sykepleierens moralske ansvar. Fredag 17. desember disputerer hun for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger.

I doktorgradsarbeidet, som har tittelen ”Moral responsibility in the light of nursing practice - A hermeneutic approach to inquiry ”, har Lindh forsket på erfaringer omkring moralsk ansvar innenfor praktisk sykepleie.

Arbeidet ble gjort gjennom flere runder med gruppeintervjuer. 14 kommende sykepleiere som var i avslutningsfasen på sin utdanning deltok i studien. Lindh intervjuet dem også individuelt om lag to år etter avsluttet utdanning.

De gode handlingene
Den hermeneutiske tolkningen av materialet viste at i lys av sykepleiefaget kunne moralsk ansvar forstås som moralsk troverdighet. For sykepleierne innebar det å være moralsk troverdig en streben etter å gjøre gode handlinger.

Dette ”gode” som sykepleierne ville oppnå, strevde de imidlertid med å få virkeliggjort gjennom å imøtekomme pasienters sårbarhet, noe som innbefattet lydhørhet, moralsk bevissthet, velvilje og det å ha mot til å handle i tråd med sin overbevisning. Foruten at handlingen innebar at pasientens verdighet ble respektert og beskyttet åpnet den opp for å bevare sykepleiernes moralske integritet og selvrespekt.

Forskningen kan bidra til å sette fokus på mer konkrete aspekter ved moralsk ansvar i møtet mellom sykepleier og pasient. Forskningen er dermed viktig både for klinisk utøvelse av sykepleie og i utdannelsen av kommende sykepleiere. I en større sammenheng har forskningen betydning for teoretisk utvikling innenfor praktisk sykepleie.

Inga-Britt Lindh er fra Malmö. Hun har utdannelse fra Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund i Sverige, Universitetet i Göteborg og Lunds Universitet og er utdannet sykepleier med videreutdanning blant annet innenfor intensivomsorg. Lindh underviser sykepleierstudenter ved Högskolan i Kristianstad, Sverige

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Högskolan Kristianstad i Sverige.

Disputas og prøveforelesning
Fredag 17. desember klokken 12 disputerer Inga-Britt Lindh for PhD-graden ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Stavanger. Disputasen finner sted i Kjell Arholms hus, auditorium A.

Prøvelesningen er klokka 10. Oppgitt emne for prøveforelesningen er ”Sykepleierens moralske ansvar som forskningsområde”.

Hovedveileder har vært professor Elisabeth Severinsson fra Høgskolen i Vestfold og medveileder har vært dosent Agneta Berg fra Högskolan Kristianstad, Sverige.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Anneli Sarvimäki, Äldreinstituttet, Finland, professor Sture Åström, Universitetet i Umeå, Sverige og førsteamanuensis Ellen Ramvi, Universitetet i Stavanger (administrator).

Disputasen ledes av dekan Marit Boyesen ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Stavanger.