MENY

Doktorgrad om barnevern

Fredag 18. desember disputerer UiS-forsker Åse Vagli for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen hennes dreier seg om barnevern, kunnskap og makt.

Avhandlingen tar oss med inn på et barnevernskontor og beskriver dagliglivet der. Vaglis forskning er et bidrag til å åpne barnevernsarbeidets grunnleggende og skjulte kunnskapspremisser for nærmere innsyn.

Avhandlingen har tittelen "Behind Closed Doors. Exploring the Institutional Logic of doing Child Protection Work”. Tilnærmingen tar utgangspunkt i barnevernsarbeidet som et produkt av dominerende samfunnsmessig makt, kunnskap og institusjonelle føringer.

Ny tilnærming
Metoden er deltagende observasjon av det indre livet på barnevernskontoret og samtaleanalyse med utgangspunkt i nedtegnelser av samtalene barnevernsarbeiderne har seg imellom om saker de arbeider med. Et viktig poeng med metoden som er tatt i bruk er å aktivt bruke observatørens refleksjoner i møte med barnevernsfeltet slik det artikuleres i det daglige arbeidet.

En slik metodisk tilnærming er ikke tidligere brukt i forhold til det norske barnevernsfeltet.

Kulturelle dilemma
Barnevernsarbeiderne er satt til å forvalte et alvorlig samfunnsmessig felt med dype kulturelle dilemmaer, usikkerhet og iboende motsetninger av moralsk art. Disse problemstillingene kan ikke løses ved metoder eller oppskrifter som bygger på en enkel forståelse av kompetanse.

Avhandlingen tydeliggjør kompleksiteten og de mange motsetninger som ligger nedfelt i det kulturelle mandatet om å verne barnet og regulere familien.

Vurderer livsførselen
Avhandlingen viser at den dominerende aktive kunnskapen i barnevernsarbeidet er implisitte kulturelle ’tatt-for-gittheter’.

På den måten er for eksempel normative tenkemåter knyttet til middelklasseverdier om barneoppdragelse, moderskap og standarder for livsførsel. Disse normative tenkemåtene utgjør en grunnleggende implisitt kunnskap som klientene evalueres ut fra.

Bevisstgjøring
Avhandlingen konkluderer med at det som trengs er mer åpenhet og bevissthet om det implisitte normative grunnlaget som barnevernsarbeidet bygger på.

Selv om det er viktig å ikke legge skylda på den enkelte barnevernsarbeider for svakheter ved barnevernsarbeidet, slik det er en sterk tendens til i den offentlige debatten om barnevernet, så har de profesjonelle også makt ved å bevisstgjøre seg sine grunnleggende tenkemåter i møtet med mandatet de er satt til å forvalte.

Personalia:
Åse Vagli er fra Tysvær i Rogaland. Hun er utdannet Cand.Sociol. fra Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt som forsker ved Norsk Institutt for By-og regionforskning, som amanuensis ved Høgskolen i Finnmark, som forsker ved Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, som førstelektor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Tromsø og som Norgesnettstipendiat ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder.

Vagli arbeider nå som førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
17.12.2009
Kl.15.15 Oppgitt emne: "Constructions of Deviance in Child Protection Work"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Fosswinckels gt 1
Kl. 16.15. Selvvalgt emne: “Constructions of Gender in Child Protection Work. An Exploration”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Fosswinckels gt 1
Kl.16.15- Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2009, kl. 10:00, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Fosswinckels gt 1

Kontaktpersoner:
Åse Vagli, tlf 948 60 068 / 51 83 41 08, epost: aase.vagli@uis.no
Mediekontakt
Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.