MENY

Doktorgrad om barns språk- og fortellerkompetanse

Torsdag 26. juni forsvarer Trude Hoel (42) sin doktorgrad i lesevitenskap. Hun har forsket på språk- og fortellerkompetansen hos barn basert på 6- og 7-åringers gjenfortelling av ei ordløs billedbok.

I avhandlingen utforsker Hoel 6- og 7-åringers muntlige fortellinger. Fortellingene er basert på ei ordløs bildebok, Frog, where are you?, som i internasjonal forskning blir brukt som utgangspunkt for å vurdere barns språk- og fortellerkompetanse.

Gjenspeiler fortellerkulturen

Gjennom fortellingene står barna frem som fortellere, selv om fortellingene gjerne mangler både innledning, hoveddel og avslutning. Det som derimot kjennetegner fortellingene, er barnas bruk av fremføringstrekk, som på ulike måter viser deres kulturelle tilknytning og referanser. For å vekke tilhørerens interesse bruker de knep, som konflikt og fantasi, som de har erfart i høytlesing, fortelling eller på film. Mange dramatiserer fortellingene ved hjelp av stemmen og språket, og slik markerer de også empati og humor. Kjente formularer som ”snipp, snapp, snute”, bidrar til at historiene blir oppfattet som fortellinger av mottaker.

Fortellingene gjenspeiler den fortellekulturen som barna vokser opp i og er en del av. Fortellingene er også preget av barnas fortolking av bildene i boka, og 6- og 7-åringene legger merke til og vektlegger andre element i disse bildene, enn det en voksen leser gjerne gjør. Et viktig spørsmål blir dermed: Er det tilrådelig å bruke Frog, where are you? som utgangspunkt for å vurdere barnas språk- og fortellerkompetanse?

Metodisk potensiale

Avhandlingen ligger innenfor et felt hvor det finnes få empiriske undersøkelser ut over case studier. Arbeidet bidrar bl.a. til å synliggjøre potensialet i å bruke ulike metodiske tilganger for å belyse et empirisk datamateriale, i tillegg løfter arbeidet frem noen nye narrative grunnkomponenter som er fremtredende i barnas fortellinger.

Dansk veileder

Hoels avhandling har tittelen 6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok. Hun forsvarer den i disputas ved Det humanistiske fakultet på UiS torsdag 26. juni.

Hoels doktorgradsarbeid er finansier av Lesesenteret, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, og veileder har vært Vibeke Hetmar, Aarhus Universitet, Danmark (hovedveilder), som også er professor II ved Lesesenteret. Biveileder har vært Atle Skaftun fra Universitetet i Stavanger.

Trude Hoel er 42 år gammel, og er fra Stavanger. Hun har nordisk hovedfag fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Agder. De siste årene har hun jobbet som universitetslektor ved Lesesenteret.

Trude Hoel

Trude Hoel forsvarer sin doktoravhandling ved UiS torsdag 26. juni.