MENY

Doktorgrad om helsefremming hos personer med kols

Heidi B. Bringsvor har forsket på hvordan personer med kols kan øke helsefremmende kompetanse, mestring og livskvalitet. Hun disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin 3. april 2019.

Bringsvor fant at det er sammenheng mellom hvordan personer med kols scorer på en rekke helsefremmende (self-management) relaterte områder og deres opplevde symptombyrde. Videre fant hun at det er sammenheng mellom opplevd helserelatert livskvalitet og score på konstruktive holdninger og tilnærminger og emosjonelt ubehag.

Bedre liv med kols

I en randomisert kontrollert studie fant hun videre at deltakelse i Bedre liv med kols (et self-management program med gruppesamtaler for personer med kols i deres hjemkommuner) hadde positiv effekt på tilegnelse av ferdigheter og teknikker og konstruktive holdninger og tilnærminger. I tillegg fant hun en positiv effekt på evne til egenmonitorering og innsikt hos de som deltok i mer enn halvparten av gruppesamtalene.

Har effekt og kan gjennomføres

Resultatene er et viktig grunnlag for videre forskningsarbeid på både self-management generelt og Bedre liv med kols spesielt. Om man har som mål å bedre tilegnelse av ferdigheter og teknikker, konstruktive holdninger og tilnærminger eller øke egenmonitorering og innsikt hos personer med kols, indikerer resultatene at Bedre liv med kols kan være en intervensjon som både har effekt og er gjennomførbar i kommunehelsetjenesten. Samtidig må man undersøke videre mulige effekter på andre variabler, som for eksempel symptomer og livskvalitet, langsiktige effekter av deltagelse i intervensjonen, samt vurdere klinisk nytte og helseøkonomiske aspekt.

225 personer med kols fra 11 kommuner deltok i studien. Bringsvors avhandling heter Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).

Heidi B. Bringsvor (42) er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i mestring og myndiggjøring. Hun arbeider i Seksjon for forsking og innovasjon i Helse Fonna.

Heidi B. Bringsvor

Heidi B. Bringsvor har forsket på hvordan personer med kols kan øke sin helsefremmende kompetanse, mestring og livskvalitet. (Foto: Eirik Dankel)