MENY

Doktorgrad om helsehjelp ved langvarige smerter

Kine Gjesdal har forsket på helsehjelp ved langvarige smerter som ikke skyldes kreft. Hun disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin 23. mai 2019.

Avhandlingen har tittelen Exploring experiences of chronic pain care from the perspectives of patients and nurses: A qualitative study.

Lite tilpasset pasienten

Hun har funnet at det er betydelige gap mellom optimal behandling og faktisk behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Gapet skyldes at smertebehandlingen pasienten får er lite tilpasset den enkelte pasient. En annen årsak er at informasjonsutvekslingen ikke er god nok, verken mellom pasient og behandler, eller mellom behandlere på ulike tjenestenivå.

I tillegg er det krevende å organisere tverrfaglig helsehjelp ved de offentlige smerteklinikkene. Dette skyldes hovedsakelig manglende ressurser og lange ventelister.

Intervjuet pasienter og sykepleiere

I alle Gjesdals tre delstudier ble det benyttet individuelle forskningsintervjuer. For å utforske helsehjelpen ved langvarige smerter fra flere perspektiv, ble både pasienter som mottar helsehjelp for langvarige smerter, og sykepleiere ansatt ved offentlige smerteklinikker fra alle de fire helseregionene i Norge, inkludert i studien. Totalt ble 18 personer som lever med ikke-kreftrelatert smerte og 10 sykepleiere ansatt ved 10 ulike smerteklinikker i Norge intervjuet. Metodetriangulering som kombinerte de to perspektivene (sykepleier og pasient) ble brukt i den siste delstudien.

Funnene understreker behovet for bedre tilgang til og innhold i helsehjelpen som tilbys ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Dette vil kreve mer ressurser og kompetanse hos helsepersonell. Funnene tyder også på at mer fokus på kontinuitet er nødvendig for å forbedre informasjonsflyten, slik at pasientene aktivt kan delta i egen behandling samt behandlingsvalg. Dette kan også styrke pasientenes muligheter for egenhåndtering av smertene.

Kine Gjesdal

Kine Gjesdal (34) fra Stavanger er utdannet sykepleier, har mastergrad i helsevitenskap og er ansatt som førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet.