MENY

Doktorgrad om oppdrettsøkonomi og markedsføring

Arne Sørvig har avlagt doktorgrad om sjømatindustrien. Den kan bli nyttig for at norsk laksenæring skal gjøre det enda bedre på internasjonale matmarkeder.

Sørvig forsvarte sin doktorgrad i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS fredag 29. januar 2016. 

Avhandlingen omhandler verdikjeder og leveransekjeder i oppdrettsnæringen, i hovedsak laks. Den består av fire artikler, som tar for seg ulike problemstillinger innenfor dette temaet. 

Den første artikkelen ser på hvordan forbrukerne på flere markeder i Europa oppfatter laks som matprodukt. Sørvig tar for seg det britiske, franske, tyske, russiske og svenske markedet.

Markedsføring av laks

Artikkelen ser på hvilke hindringer som fins for at laks skal bli enda større på disse markedene.

– Det vi finner, er at forbrukerne i alle disse landene vet at laks er sunt. Derfor trenger man ikke å markedsføre laksens sunnhet for å øke salget. Det er mye mer å hente på å fortelle dem at laks er enkel å tilberede. Jo flinkere næringen er på å videreforedle produktet helt fram til forbrukeren, jo sterkere vil etterspørselen bli, sier Sørvig.

Langsiktige kunderelasjoner

I den neste artikkelen studeres langsiktighet i kunderelasjoner mellom leverandører og kunder i proffmarkedet (såkalt B2B; mellom bedrifter, som eksportør og dagligvarehandel).

Etter hvert som laksemarkedet har vokst, er også aktørene på dette markedet blitt større. Mens laks tidligere ble solgt på spotmarkedet, har det utviklet seg langsiktige kundeforhold mellom store leverandører på den ene siden og store innkjøpere på den andre.

– Vi ser en sammenheng mellom kundenes vekst og varigheten av deres forhold til leverandøren. De som inngår langsiktige relasjoner vokser sammen. På den måten er laksenæringen blitt mer lik andre store industrier, sier Sørvig.

Eierskap i laksenæringen

I den tredje artikkelen tar Sørvig for seg eierskapskonsentrasjon i den globale laksenæringen. Han studerer hvilken betydning selskapenes størrelse har for selskapenes produksjonsvekst, og for næringen generelt.

– Jeg finner at det fins synergier ved å drive oppdrett flere steder. Det er også en fordel å være stor når det gjelder kunderelasjoner.

Opprett på verdensbasis

Avhandlingens siste artikkel tar et mer overordnet perspektiv og gjør en analyse av oppdrett på globalt nivå. Oppdrett er verdens hurtigst voksende matproduksjonsteknologi, men produksjonen er skjevt fordelt mellom ulike land. Innovasjon og forhold som hemmer og fremmer innovasjon og vekst er tema for denne siste artikkelen.

Hovedfunnet i denne artikkelen er at satsing på oppdrettsindustrien har større sjanse for overlevelse og robust vekst i land som allerede har en slik industri. Dette henger sammen med at oppdrett krever spesialisert kompetanse, både i næringen selv og i det offentlige.

– Regulerende myndigheter kan drepe næringen på to måter: Ved å ikke gjøre noen ting, og ved å regulere så mye at det blir vanskelig å drive. Avhandlingen dokumenterer den mye omtalte klyngeeffekten, sier Sørvig.

Artikler om akvakultur

Arne Sørvig er 48 år og arbeider til daglig som leder i Bocuse d’Or Norge. Han er tidligere utdannet ved Norsk hotellhøgskole, UiS, og har tatt mastergrad i internasjonal hotell- og reiselivsutvikling ved Cornell University – The Hotel School i USA.

Sørvigs doktorgradsavhandling har tittelen Essays in Aquaculture Economics and Marketing. Under arbeidet var han tilknyttet doktorgradsprogrammet for industriell økonomi, risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS. Arbeidet har fått støtte fra Forskningsrådet.

Hovedveileder i arbeidet var førsteamanuensis Roy Endre Dahl og biveileder var professor Ragnar Tveterås, begge fra UiS. 
 

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Fredrik Ringe

Portrettfoto av stipendiat Arne Sørvig

Arne Sørvig