MENY

Doktorgrad om overføring av eldre pasienter

Kristin Alstveit Laugaland disputerer ved Universitetet i Stavanger mandag 29. juni 2015. Hun har forsket på overføringer av eldre pasienter mellom ulike helseinstitusjoner.

Risikoen for uønskede hendelser øker når skrøpelige eldre pasienter overføres mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten.

I doktorgradsavhandlingen har Laugaland studert dagens praksis knyttet til sykehusutskrivelse av den eldre pasientgruppen. Hun har gjennom observasjoner og intervjuer lagt vekt på helsepersonells, pasienters og pårørendes erfaringer.

Forskningen avdekker en betydelig variasjon i utskrivingspraksis og erfaringer. Variasjonen forklares ut fra sammensatte faktorer, deriblant helsepersonells individuelle faktorer, teamfaktorer, pasientfaktorer, organisatoriske faktorer og situasjonsbetingede forhold.

Kortere liggetid
Studien avdekker videre at Samhandlingsreformen har ført til at eldre pasienter har kortere liggetid på sykehus. Det skyldes i hovedsak kommunal medfinansiering for utskrivningsklare pasienter. Sykehusansatte ser på redusert antall liggedøgn og økt effektivisering som positivt. Kommuneansatte rapporterer om økte krav og organisatoriske endringer som skaper uforutsigbarhet, oppstykkede forløp og økt antall overføringer.

Mens pasienter og pårørende opplever økt tempo, liten grad av involvering og oppstykkede forløp. Forholdene som beskrives gir økt belastning og sårbarhet for de eldre pasientene og deres pårørende.

Funnene i avhandlingen understreker at målet om bedre og mer helhetlige pasientforløp ennå ikke er realisert, og at manglende fokus på de ulike involverte aktørene kan føre til feilvurderinger knyttet til de reelle effektene av endring.

Avhandling
Laugalands avhandling har tittelen «Overføringer av eldre i lys av sikkerhetstenkningen Resilience Engineering». Hun forsvarer avhandlingen i disputas ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS mandag 29. juni.

Laugalands doktorgradsarbeid er finansiert av Helse Vest, og inngår i forskningsprosjektet «Kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre». Professor Karina Aase har vært hovedveileder, og professor Justin Waring ved University of Nottingham, Storbritannia har vært medveileder.

Kristin Alstveit Laugaland er 32 år gammel og kommer fra Sandnes. Hun har en bachelorgrad i sykepleie og en mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hun har de siste årene vært stipendiat ved Institutt for helsefag. Laugaland er ansatt i Helse Førde.

Kristin Alstveit Laugaland

Målet om mer helhetlige pasientforløp er ennå ikke realisert, påpeker Kristin Alstveit Laugaland i sin doktoravhandling.