MENY

Driften i gang på HUSK-kontoret

De ansatte på det nylig åpnede Høgskole- og universitetssosialkontoret (HUSK) ved UiS, opplever allerede i startfasen travle dager og stor entusiasme hos ansatte og brukere.

– Dagene etter åpningen har vært fantastiske. Det er en stor entusiasme fra engasjerte HUSK-medarbeidere og delprosjektdeltakere, sier Aase Bø Rygg, daglig leder ved HUSK.

Bedre tjenester
– Nå i startfasen er det mye kontaktknytting og research-arbeid. Det blir sendt mange mailer og det blir brukt mye tid på å gå gjennom litteratur for å utarbeide og klargjøre de mange ulike prosjektskissene. Dette innebærer blant annet å lese faglitteratur og surfte på Internett om fagfeltet det skal forskes på, tilføyer Kristoffer Tran, deltidsansatt ved HUSK fra Randaberg kommune.

De nye lokalene i Kjell Arholms hus skal nå bli en møteplass for forskere, brukere og ansatte i sosialkontortjenesten. Målet er å skape kvalitet i tjenestene og gi et bedre tilbud til brukerne. Det har allerede vært samarbeid mellom brukere og studenter.

Samarbeid med kommuner
– Vi har nettopp laget en framdriftsplan for delprosjekter som skal inngå i HUSK i 2007. Disse  skal bidra til å utvikle sosialtjenesten og brukere, forskere, studenter og praktikere blir deltakende aktører. Tema her er blant annet brukermedvirkning og personvern i NAV, sier Aase Bø Rygg.

Randaberg, Stavanger, Sola, og Sandnes kommune vil alle samarbeide med UiS ved det nye HUSK-kontoret.

– Randaberg vil være med på et prosjekt om personvern og taushetsplikt vedrørende NAV-kontorene. Til høsten er det mulig at vi, parallellt med løpende prosjekt, starter opp med et nytt prosjekt om eldre innvandrere og deres muligheter til å komme seg ut i arbeid i tråd med den sterke arbeidslinjen som NAV-reformen fremmer, forteller Kristoffer Tran.

– Kommunene har den praktiske kompetansen i form av den faglige utførelsen av teori, og ansatte og studenter ved UiS har den teoritiske kompetansen. Dette samspillet er viktig fordi teori og praksis må gå hånd i hånd, sier Tran.

Prosjekter i kø
Det var Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) som i fjor bestemte at høgskoler/universiteter i Stavanger, Trondheim, Oslo og Agder skulle få delta med delprosjekter inn i forsøket med høgskole- og universitetssosialkontor.

Det overordnede målet for forsøket er forankret i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialtajenesten. Forsøket skal virke til og med 2011 og det er satt av en pott på cirka 8,5 millioner kroner til fordeling på de fire institusjonene hvert år. Nå står prosjektene i kø framover.

– Det er utarbeidet mangfoldige prosjektideer som er interessante å ta en nærmere titt på. Et eksempel på dette er kommunalt arbeid med rusmiddelmisbrukere, overgang mellom barnevern- og sosialtjeneste for brukere mellom 16 og 20 år, på vei til egen bolig, avslutter Kristoffer Tran.