MENY

Dronning Sonja fikk historieverk

Dronning Sonja fikk i dag overrakt det nye tobindsverket ”Sandneshistorien. Fra husklynge til stor by” under feiringen av 150-årsjubileet i Sandnes. Professor Gunnar Nerheim ved Universitetet i Stavanger har ledet bokprosjektet og fire av fem forfattere er tilknyttet UiS.

Forfatterne er førsteamanuensis Svein Ivar Langhelle, førsteamanuensis Birger Lindanger, professor Gunnar Nerheim og førstelektor Olav Tysdal, alle ved UiS, samt førsteamanuensis Lars Gaute Jøssang ved Norsk Lærerakademi i Bergen.

En stolt Nerheim hadde æren av å overlevere det ferdige verket til Dronning Sonja under et jubileumsarrangement i Vitenfabrikken 14. april.

Trenger identitet
- Enkelte ganger vi kan få følelsen av at Sandnes skjemmes litt over å være en by i vekst. Ville en heller hatt nedgang? spurte Nerheim i sin tale. Han minnet om at vekst, som er et tegn på liv, er å foretrekke framfor alternativet.

Professoren oppfordret også byen til å utvikle sin identitet som tvillingby med Stavanger.

Sandnes utga et flerbindsverk ved 100-årsjubileet i 1960. Første bind i verket som nå utgis, dekker denne perioden. Byens dynamiske historie fra kommunesammenslåingen i 1965 til i dag har hittil i liten grad vært gjenstand for systematisk behandling. Derfor er hele andre bind viet dette tidsrommer.
Forfatterne har i bokverket lagt hovedtrykket på urbaniseringsprosesser gjennom 150 år.

- Det betyr for eksempel at utviklingen av jordbruket i Sandnes gjennom 150 år ikke drøftes eksplisitt. Det betyr på den annen side at tettbygde strøk som lå utenfor bygrensen, men var i tett samspill med byen Sandnes før 1965, diskuteres i framstillingen, forklarer Nerheim.

Folkevekst
- Sandnes er en av de få byene i landet som de siste 150 år har hatt nærmest kontinuerlig folkevekst. Kunnskapen om byens historie er ikke særlig utbredt verken hos byens innbyggere eller folk rundt om i landet. Universitetet i Stavanger har med dette fått anledning til å bidra med helt ny kunnskap om byens historie, sier han.

Treårig prosess
Sandnes kommune tildelte våren 2007 Fagbokforlaget i Bergen hovedkontrakten for skriving og utgivelse av et historisk tobindsverk i anledning byens 150-års jubileum i 2010. Fagbokforlaget valgte i sin tur Universitetet i Stavanger som samarbeidspartner for forskning og skriving av hovedteksten til de to bindene.

Nerheim forteller at forskningsarbeidet kom i gang i september 2007 og at korte tidsfrister har vært en stor utfordring for forskerteamet. Dette sammen med klare sidebegrensninger fra Fagbokforlaget nødvendiggjorde harde prioriteringer av stoffet. Nerheim konkluderer med at forskere, redaksjon og forlag er meget tilfreds over å kunne levere tobindsverket til oppdragsgiver til riktig dato.

Flere historieverk på vei
Våren og sommeren 2007 kastet instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Marie Smith-Solbakken, seg inn i kampen om å sikre universitetet store og interessante oppdragshistorieprosjekter. Slike prosjekter er viktige for å styrke historieforskningen ved et universit, hevdet hun. I annet halvår av 2007 ble Universitetet i Stavanger tildelt tre store historieoppdrag.
I oktober 2007 undertegnet Rogaland fylkeskommune en stor kontrakt med universitetet om forskning og skriving av et tobindsverk om fylkeskommunens administrative historie fra innføringen av formannskapslovene i 1837 og fram til i dag. Verket skal utgis høsten 2012.

Den største kontrakten av alle så langt, undertegnet UiS med Hå kommune tidlig i 2008. Det skal utføres forskning og skrives tekster til et trebinds kulturhistorisk verk, Bygdebok for Hå kommune, som skal utgis i 2014.