MENY

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

NIFU STEP og Fafo har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet foretatt en forstudie av effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. I rapporten beskrives aktuelle problemstillinger og metodiske utfordringer knyttet til gjennomføring av slike studier.

I pågående europeiske og nasjonale politiske prosesser vektlegges betydningen av å styrke utdanningsinstitusjonenes relasjoner og bånd til regionalt og nasjonalt nærings- og arbeidsliv. I Norge er problemstillingen blant annet aktualisert gjennom Kvalitetsreformen i høyere utdanning og i Stjernø-utvalgets innstilling.

Forventninger om tettere bånd mellom høyere utdanningsinstitusjoner og nærings- og arbeidsliv omfatter mange ulike tiltak, som samarbeid om forskning og styrking av innovasjonsevne, tilpassing av studenters kompetanse til arbeidslivets behov, kunnskapsflyt over organisasjons- og sektorgrenser og det å lette overgangen mellom studier og arbeid.

Når det gjelder effektene av ulike typer samarbeid er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt både i Norge og internasjonalt. I rapporten fra NIFU STEP og Fafo skisseres derfor noen aktuelle problemstillinger og mulige metodiske tilnærminger til studier av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv.

Les rapporten ”Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie” (pdf, 262 kb)