MENY

Elin Thuen disputerer

Elin Thuen disputerer 16. mai for dr.philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Learning environment, students’ coping styles and emotional and behavioural problems. A study of Norwegian secondary school children”.

I avhandlingen undersøkes sammenhenger mellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet, deres mestringsstiler og sosiale og emosjonelle problemer. Hovedhensikten er å studere den inn-flytelsen elevenes persepsjon av læringsmiljøet har for selvrapp-orterte konsentrasjonsvansker, emosjonelle vansker og utager-ende vansker.

Fire studier
De tre første studiene er basert på data fra en spørreskjema-undersøkelse i et nasjonalt representativt utvalg av elever fra 1998. Den fjerde studien benytter data fra et intervensjons-prosjekt på en ungdomsskole med 350 elever.

Elevene, som er kodet på individnivå, svarte på spørreskjema-undersøkelse i mai 2000 (før endringene trer i kraft), 2001 og 2002. Data fra de to første tidspunktene blir benyttet i et ”èn gruppe pretest posttest design”.

Individuelle forhold
Basert på tidligere forskning hvor en ved bruk av multinivå-analyser har funnet at sammenhengene mellom læringsmiljø og sosiale og emosjonelle vansker i hovedsak kan forklares på individnivå, er en annen viktig hensikt med avhandlingen å und-ersøke i hvilken grad de nevnte sammenhenger kan være influert av individuelle forhold hos elevene.

I avhandlingen er elevenes måte å mestre skolerelatert stress på (mestringsstiler) inkludert som et mål på individuelle forhold. I avhandlingen studeres også den direkte sammenhengen mellom elevenes mestringsstiler og sosiale og emosjonelle vansker.

Takling av stress
Her tyder resultatene på at den måten elevene vanligvis takler akademisk og sosialt stress på skolen henger sammen med selvrapporterte sosiale og emosjonelle vansker. Elevene rapp-orterer at de relativt hyppig bruker mestringsstiler som anses som mindre effektive, som aggressiv mestring og selvklandring.

Bruk av aggressiv mestring er signifikant relatert til alle vanskene, elever med emosjonelle problemer har også en tendens til å klandre seg selv mye, mens elever med konsentrasjonsproblem-er også oppgir at de bruker lite problemorientert mestring.

Refleksjon av mestringsstiler
Når det gjelder spørsmålet om i hvilken grad relasjonen mellom læringsmiljø og vansker er influert av elevenes mestringsstiler, viser resultatene at omtrent en tredjedel av variansen som lær-ingsmiljøfaktorene forklarer i sosiale og emosjonelle vansker, også kan forklares av elevenes mestringsstiler.

Dette kan tyde på at sammenhengene mellom læringsmiljø og vansker til en viss grad er en refleksjon av elevenes mestrings-stiler, enten på den måten at mestringsstiler som påvirker elev-enes atferd også farger deres persepsjon av læringsmiljøet, eller at elevene bidrar til å skape læringsmiljøet gjennom måten de takler stress på, og dermed blir det en indirekte effekt. Studien gir ikke grunnlag for å si noe mer om hvilke av disse tolkningene som er mest sannsynlig.

Effekt av læringsmiljø
Resultatene viser videre at læringsmiljøfaktorene, når det er kon-trollert for elevenes mestring, fremdeles har en klar signifikant sammenheng med alle vanskevariablene. Læringsmiljøfaktorene alene forklarer 22 prosent av variansen i konsentrasjonsvansker, 13 prosent i utagerende vansker og fire prosent i emosjonelle problemer. Resultatene viser at de fleste læringsmiljøfaktorene er relatert til sosiale og emosjonelle vansker.

Noen faktorer fremstår imidlertid som viktigere enn andre. Blant disse utpeker emosjonell støtte fra lærer og opplevd mening med skolearbeidet seg som de aller viktigste. Betydningen av elevinn-flytelse blir også drøftet. I den siste studien hvor vi følger de samme elevene på to tidspunkt og derved reduserer innflytelsen av individuelle forhold, støttes konklusjonen om at læringsmiljøet har en unik effekt på elevens sosiale og emosjonelle vansker.

Behandles forskjellig
Tidligere forskning om at sammenhengene mellom læringsmiljø og vansker hovedsaklig forklares på individnivå, og våre analyser som viser at bare en liten del av variansen i sosiale og emosjon-elle vansker blir forklart på klassenivå, tyder på at lærere be-handler de ulike elevene i en og samme klasse forskjellig, altså at elevene opplever hver sitt unike læringsmiljø, og at det er varia-sjoner i disse ”individuelle” læringsmiljø som bidrar til variasjoner i sosiale og emosjonelle vansker.

Elin Thuen er født i 1953 i Bergen. Hun har en cand.mag grad fra Universitet i Bergen, og hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 1997 vært ansatt ved Universitetet i Stav-anger, Senter for atferdsforskning (SAF), som universitetslektor i pedagogikk. Arbeidet  med avhandlingen er gjennomført ved SAF.

Tid og sted for prøveforelesningen er 15. mai klokken 16.15, Christiesgt. 12, auditorium 130, Universitetet i Bergen. Tid og sted for disputas er 16. mai klokken 10.15, Christiesgt. 12, auditorium 130, Universitetet i Bergen.

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbiblioteket. For kjøp kontakt Senter for atferdsforskning ved UiS.

Avhandlingen vil omtales i neste nummer av UniverS.