MENY

Elsa Westergård har disputert om desillusjonerte foreldre

Elsa Westergård disputerte onsdag 23. juni ved Universitetet i Stavanger. I avhandlingen skriver hun om foreldre som er desillusjonerte som følge av dårlig samarbeid mellom hjem og skole.

Foreldre som opplever ikke å bli hørt eller som ikke føler seg ivaretatt når de kontakter skolen om noe de oppfatter som vanskelig, kan sies å stå i fare for å bli desillusjonert. Avhandlingen tar sikte på å belyse i hvilken grad foreldrene opplever å være desillusjonert i sitt møte med skolen og hvilke forhold som kan bidra til forståelsen av dette.

Westergårds avhandling har tittelen Parental disillusionment with school: prevalence, correlates, development and prevention. Dataene er basert på spørreskjema som foreldre og lærere har besvart, i tillegg til at 16 par foreldre og lærere er intervjuet om sitt pågående samarbeid. Ti prosent av foreldrene rapporterer å være desillusjonert.

Ulike faktorer
Når foreldre og lærere kommer sammen for å diskutere noe som oppleves som vanskelig, så er ikke interaksjonens kvalitet kun basert på foreldrenes klager eller på barnets vansker. De kan også ha sammenheng med ulike faktorer innen skolen og hos den enkelte lærer. Blant faktorene som nevnes er skoleleders posisjon på skolen, lærers håndtering av vanskelige situasjoner i klassen, lærers opplevelse av egen arbeidssituasjon og kollegiets holdninger til foreldresamarbeid. Intervju med foreldre og lærere bidro med mer detaljert kunnskap om interaksjonen mellom foreldre og lærere og hvilke faktorer som kan bidra til at enkelte foreldre blir desillusjonert.

Godt samarbeid er avgjørende
I avhandlingen behandler Westergård et viktig, men lite forsket tema. Tidligere forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole har betydning for elevers faglige og sosiale utvikling. Det å identifisere desillusjonerte foreldre betraktes som viktig i arbeidet med å forbedre den generelle kvaliteten i samarbeidsrelasjonene mellom foreldre og skole. Avhandlingen bidrar til ny faglig kunnskap hvor store deler av funnene er publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Hovedveileder har vært professor David Galloway. Førsteamanuensis Sigrun Ertesvåg har vært medveileder.