MENY

Emne i profesjonsveiledning

I høst starter et nytt samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning. Emnet opprettes som et valgemne knyttet til masterprogrammet i helsevitenskap, men tilbys også som et åpent enkeltemne for å møte behov om økt veiledningskompetanse i samfunnet, samt for å kvalitetssikre veiledning i praksisstudier.

Fire studenter og en lærer i samtale rundt et bord.

Emnet MHV266 Profesjonsveiledning opprettes ved Det helsevitenskapelige fakultet. Studiet er tverrfaglig og henvender seg til personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning, for å øke kvaliteten på kliniske studier på ulike nivåer, og sikre relevans i alle typer profesjonsutdanninger.

Rollen som veileder

Emnets fokus er veiledning, særlig på veiledning av studenter i ulike kontekster, og på rollen som praksisveileder. Emnet gir en introduksjon til menneskets grunnvilkår, livsforståelse og etikk relatert til utøvelse av veiledning. Emnet skal gi kunnskap om og ferdigheter i veiledningsmetodikk og veiledningsmodeller. I tillegg innebærer emnet utøvelse av veiledning, og refleksjon over egen veiledning. Emnet innbefatter fokus på å utvikle en veilederidentitet, hvor studenten oppøves i etisk tenkning, helhetstenkning og vitenskapelig tenkning.

Det blir mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august.

Bakgrunn for valgemnet

Behovet for og utfordringene med å sikre kvalitet i praksisstudiene i profesjonsutdanningene er vel kjent og utdypet i forskningsrapporter, utredninger og stortingsmeldinger. Økt kompetanse innen veiledning vil kunne styrke kvaliteten på praksisstudiene ved å anvende veiledningsmetodikk som skaper refleksjon over grunnlaget for handlinger og styrke en kunnskapsbasert praksis.

Høsten 2017 ble Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Av denne fremkommer det at sykepleierutdanninger skal ha egne retningslinjer som erstatter tidligere rammeplan med hensyn til formålsbeskrivelse, læringsutbytte og krav til studiets oppbygging, herunder eksterne praksisstudier.

Av utkast til retningslinje for sykepleierutdanningen som nå er til høring, har det blant annet kommet tydeligere føringer og formelle krav om veiledningskompetanse for veiledere i praksis. I forbindelse med krav til praksisstudiene skrives det:

Den praksisveilederen som har hovedansvar for veiledning og vurdering av studenten eller studentgrupper i en definert praksisperiode, skal ha veiledningsutdanning tilsvarende minimum 10 studiepoeng på mastergradsnivå.

Ved å tilby emnet Profesjonsveiledning ved Det helsevitenskaplige fakultet ønsker vi å møte samfunnets og utdanningens behov om formelle krav til veiledningskompetanse for studenter i praksis.