MENY

Fakultetsrådet ved Hum behandler Bofu-forslag

Nedlegging av tre språkfag og samordning av undervisningsressurser er de viktigste forslagene til omstillingstiltak ved Det humanistiske fakultet (Hum).

Bofu-forslagene behandles tirsdag 22. desember av fakultetsrådet ved Hum, som er et rådgivende organ. Den endelige rapporten sendes til universitetsdirektøren innen 31. desember, men ingenting er avgjort før forslagene behandles av styret ved UiS 12. februar.

Siden i sommer har fakultetsadministrasjonen, sammen med institutter og enheter, jobbet med forslag til effektivisering i prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu). Målet har vært å finne tiltak som skal gi langsiktig innsparingseffekt og som ikke medfører oppsigelse av fast ansatte. Til tross for at det i organisasjonen ble lagt ned et betydelig arbeid på kort tid for å få fram aktuelle forslag, var ikke dette tilstrekkelig for å nå målet om effektivisering.

Innsparingseffekt
Som tidligere meldt, foreslås det å legge ned Institutt for kultur- og språkvitenskaps (IKS) studietilbud i fransk og tysk med virkning etter studieåret 2009/2010. Spansk foreslås nedlagt etter studieåret 2010/2011. Hum-administrasjonen mener det er gode muligheter for å tilby de seks faste ansatte som berøres andre arbeidsoppgaver ved fakultetet uten at innsparingsgevinsten faller bort.

Lav gjennomstrømning
IKS er et av de instituttene ved UiS som har hatt dårligst produksjon per ansatt. Studiepoengproduksjonen har falt med 37,4 % i perioden 2005-2008, samtidig som antall årsverk har økt med 7,5 prosent. I tillegg er gjennomstrømningen av studenter lav. For UiS er dette problematisk, siden den statlige finansieringen i stor grad er resultatbasert. Det betyr at midlene til å dekke en studieplass først kommer når en student har bestått eksamen. Inntektstapet ved alle typer frafall ved IKS er beregnet til en verdi på om lag syv millioner kroner.

Studiene ved norske universiteter og høgskoler er dessuten plassert i seks ulike kostnadskategorier avhengig av utdanningstype. Institusjonen får gjennom dette systemet betydelig mer midler for en studieplass, og for avlagte studiepoeng, innen musikk enn innen språkfag. For eksempel gis det per 2010 95.000 kr for en 60-studiepoengsplass på heltid innen utøvende musikk, mens det gis 31.000 for en 60-poengsplass på heltid innen språk på grunnivå. Dette har vært viktig når Hum har vurdert mulige Bofu-tiltak.

Tabellen under viser produksjon av inntektsgivende studiepoeng ved fransk, tysk og spansk innmeldt til DBH. Produksjonen er omregnet til heltidsstudenter:

 

  2005 2006 2007 2008 2009
  Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst
Fransk 5 10,7 8,8 11,2 8,3 13 10,3 5 5,8  
Tysk 11,7 10,6 11,8 11,7 8,5 8,2 6,5 8,8 5,7  
Spansk - - - - - 4,5 4,6 7,7 4  


Samordning av undervisningsressurser

Under omstillingsprosjektet i 2007 greide fakultetet å komme i balanse, men tiltakene hadde bare midlertidig virkning og Hum har allerede hentet ut effekten av økonomisk slakk. Dekanen har lagt noen prinsipper til grunn for det videre arbeidet: Det skal ikke tenkes institutt, men fag på tvers av instituttene. Det kan ikke regnes med mer ressurser, men det må prioriteres ut fra de ressursene fakultetet har.

Det arbeides aktivt med å samkjøre studieporteføljen for å gjøre den mer kostnadseffektiv. Fakultetet vil i januar søke utredningstillatelse for flere studieprogrammer som vil effektivisere studiene og gjøre dem mer attraktive for større søkergrupper.

Lærerutdanningene
Bofu-prosessen sammenfaller med etableringen av de to nye grunnskolelærerutdanningene som fra neste studieår skal erstatte dagens allmennlærerutdanning. Fra høsten 2010 tilbys det også et nytt femårig lektorprogram ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Tilbudet av breddefag i lektorprogrammet vil imidlertid bli berørt ved at tre språkfag foreslås nedlagt.

Musikk og dans
Institutt for musikk og dans er tiltenkt en viktig plass i Bjergstedvisjonen og er koblet til nytt konserthus og kulturskolen i det umiddelbare nærmiljø. Men nye muligheter sammenfaller med krav til omstilling. Instituttet er midt i en omfattende omstrukturering av både bachelor- og masterprogrammene. Gevinsten blir stordriftsfordeler og større grad av gruppe- eller mesterklasseundervisning i utøvende emner hvor det hittil har vært praktisert en til en undervisning. Det vil også bli reduksjon i en del emner - både utøvende- og teorifag, i tillegg til redusert undervisningstimetall.

Programområder for forskning
I tråd med universitetets forskningsstrategi er det på fakultetet etablert syv programområder for forskning. Fakultetet ser det som svært viktig at satsningen på programområder fortsetter.

FoU-tid
Ved universitetet er det et mål om lik tid til forskning og undervisning, og med dette følger også plikten til å levere resultater av tiden en har avsatt til forskning. I forbindelse med Bofu understreker dekanen at ansatte som ikke kan vise til produksjon innen forskning og kunstnerisk aktivitet vil bli pålagt økte undervisningsoppgaver.

Midlertidige stillinger/vikarer
Aktivitetsnivået ved fakultetet er for høyt i forhold til den statlige tildelingen. Etter dekanens vurdering kan bare en reduksjon av fagtilbudet gi varig budsjettbalanse og handlingsrom til å utvikle de aktivitetene Hum ønsker å satse på. Dekanen vil oppnå budsjettbalanse ved å redusere kostnader til midlertidige ansatte, vikarer og ved naturlig avgang.

Overtid
Fakultetet har brukt 1,9 mill kroner til overtid hittil i år. I fjor brukte Hum 2,5 mill kroner til overtidsutbetalinger. Bruk av overtid skal reduseres betydelig og målet er å halvere overtidsbruk i 2010.

Her er Bofu-innstillingen fra Hum (pdf - 472 kb)