MENY

Fem til sju regionale forskningsfond

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen å bevilge seks milliarder kroner til å opprette mellom fem til sju regionale forskningsfond.

De regionale forskningsfondene skal styrke forskningsevnen gjennom regional forskning, innovasjon og utvikling. Den årlige avkastningen, om lag 285 millioner kroner, vil bli stilt til disposisjon fra 2010. Norges forskningsråd og fylkeskommunene skal i samråd med Kommunenes Sentralforbund og relevante departementer arbeide videre med utforming av de regionale fondene.

Langsiktig
Fondene skal møte fylkenes FoU-behov ved å støtte FoU-prosjekter initiert av private eller offentlige virksomheter lokalisert i eller utenfor de geografiske nedslagsfeltene til fondene. Samtidig skal det settes av midler til utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. Et av formålene med forskningsfondene er å bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseoppbygging i relevante forskningsmiljøer, og dermed til økt forskningskvalitet.

Faglig uavhengig
Det skal opprettes mellom fem og sju regionale forskningsfond. Hver fylkeskommune skal være med i bare ett fond. Fylkeskommunene får selv i oppgave å foreslå samarbeidsgrupperingeringer innenfor rammen på fem til sju fond. Fondene skal organiseres med et faglig uavhengig styre for hvert fond. Styret skal bestå av medlemmer oppnevnt av fylkeskommunene og av staten. Fylkeskommunene har styreflertall og styreleder.

Faste kriterier
Om lag 80 prosent av samlet avkastning blir fordelt etter faste kriterier. Om lag 15 prosent av avkastningen blir fordelt til de fondene som har best kvalitet på FoU-prosjektene og til samarbeidsprosjekter mellom flere fond.
Regjeringen satser på nordområdene og foreslår at om lag 5 prosent av avkastningen settes av til de tre nordligste fylkene i tillegg til de midlene som tildeles etter faste kriterier.