MENY

– For lite vekt på skapende læring

– Vi legger for liten vekt på den skapende og elevaktive erkjennelsesprosessen i undervisningen i norsk skole og i lærerutdanningen, sier førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø ved Universitetet i Stavanger som nå disputerer med en avhandling om drama og elevaktiv læring ved NTNU fredag 23. januar.

– Min forskning viser hvordan vi gjennom drama kan legge til rette for en type undervisning som fører til en skapende og elevaktiv erkjennelsesprosess i stedet for den tradisjonelle faktabaserte undervisningen fra læreren og læreboka som fortsatt råder, sier Sæbø.

Hun påpeker at det i utdanningspolitiske dokument, i rammeplanen for lærerutdanningen og i lærerplaner for grunnskolen blir brukt mange fine ord om elevaktiv læring og skapende arbeid, men at dette i for liten grad blir realisert og praktisert i skolen og i lærerutdanningen.

– Både politikere og lærere slutter opp om elevaktive, skapende og estetiske uttrykks- og læringsformer på et ideologisk og retorisk nivå, men dette får dessverre ingen konsekvenser for innholdet i lærerutdanningen og dermed for skolens praksis, konkluderer Sæbø.

Førsteamanuensis Sæbø ved Universitetet i Stavanger skal forsvare sin doktoravhandling ved Institutt for kunst og medievitenskap på NTNU den 23. januar 2009. Avhandlingens tittel er: Drama og elevaktiv læring. En studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer.

Den 6. februar fra klokken 13.15-14.00 skal hun holde en forelesning i Arne Rettedals hus, Ø-110 med tittelen Drama og elevaktiv læring: Hvordan svarer drama på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer?

Drama som undervisningsform
Sæbø forteller at elever gir uttrykk for at de har problemer med å motivere seg for det faglige skolearbeidet på grunn av en ensidig tradisjonell teoretisk formidling. De savner varierte og engasjerende læringsaktiviteter. På denne bakgrunn undersøker Sæbø i sin avhandling drama som undervisnings- og læringsform i forhold til de didaktiske utfordringer læreren står overfor, i det daglige faglige undervisningsarbeidet i klasserommet.

Avhandlingen har to teoretiske perspektiver. Det ene handler om sentrale didaktiske utfordringer relatert til skolens kunnskapstradisjoner slik de framstår i teoretisk og empirisk skoleforskning. Det andre handler om det moderne dramafagets epistemologiske og estetiske arv som er påvirket av fenomenologi, pragmatisk estetikk og sosialkonstruktivisme.

Sæbø har samlet inn datamaterialet gjennom en større kasusstudie innen klasseromsforskning hvor dramatisering, rollespill og prosessdrama inngår. Metodologien omfatter litteraturstudier, klasseromsobservasjoner og ulike typer intervjuer og samtaler med lærerne.

Lærerens estetiske kompetanse gir gevinst
Sæbø har analysert dramapraksisen i lys av avhandlingens teoretiske perspektiv og diskutert resultatene i forhold til et konstruktivistisk kunnskaps- og læringssyn, kvaliteter i undervisnings- og læringsprosessen, lærerens ansvar for struktur og ledelse og lærerens kompetanse.

Studien viser at lærerens estetisk didaktiske kompetanse reflekteres i kvaliteten på lærerens dramaundervisning og i kvaliteten på elevenes kunnskapsproduksjon.

– Når den dramafaglige undervisningen har en struktur som jevnlig åpner opp for skapende og faglig samspill mellom lærer og elever, skapes det engasjement og læringstrykk i undervisnings- og læringsprosessen. Dette skjer særlig når improvisert spill og prosessdrama blir integrert i det faglige arbeidet, sier Sæbø som legger til at arbeidet er da lærerstrukturert, prosessorientert og dominert av en sosialkonstruktivistisk undervisnings- og læringsprosess.

Sæbø forklarer videre at lærere med mangelfull dramafaglig og estetisk didaktisk kompetanse i hovedsak integrerer dramatisering i det faglige arbeidet. Denne er enten elev- eller lærerstyrt, visningsorientert og dominert av en mer reproduserende undervisnings- og læringsprosess.

Sæbøs forskning viser at når undervisningen åpner opp for skapende elevdeltakelse, skapes det også bedre læring. Hun konkluderer med at det ikke legges nok vekt på at læringsprosessen er avhengig av elevaktiv og konkret estetisk skapende arbeid.

Sæbø har hovedfag i drama fra NTNU (1985), har tidligere erfaring fra grunnskole og spesialundervisning, og har siden 1980 arbeidet med drama i førskole- og lærerutdanning. Doktorgraden har hun tatt ved Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU.