MENY

Fordypning i kjønnsstudier

Verden rundt oss, fra politisk landskap til klima, forandrer seg. «Minor in Gender studies» gir deg verktøya for å bedre forstå ulikheter, makt og endringer.

Undervisning i klasserom. Ser ryggene på studenter og foreleseren framme ved tavlen. Mathias Klitgård Sørensen fra Nettverk for kjønnsforskning underviser i et av emnene som inngår i minoren.

Fra og med høsten 2019 kan du ta en minor (halvtårsstudium) i kjønnsstudier ved UiS. I minoren blir aktuelle spørsmål om makt, likestilling og diskriminering kritisk belyst. Søknadsfrist er 1. august.

Kjønn, makt og forskjeller

Minoren består av tre emner som gir deg en introduksjon til teoretiske rammeverk og diskusjoner som er sentrale i kjønnsforskningsfeltet. Det gir grunnlag for kritisk analyse av viktige spørsmål knyttet til likestilling, velferd, statsborgerskap, migrasjon, rasisme, klimaendringer og bærekraft.

– Dette er nyttig kunnskap for alle som vil forstå endringer i vår tid, det være seg politiske landskap eller klima, sier Ingvil Hellstrand som er førsteamanuensis ved Nettverk for kjønnsforskning og studieprogramkoordinator.

Hun understreker at fordypningen passer for alle som jobber med forvaltning, styring og ledelse, eller med mennesker og formidling.
– Det er også aktuelt for alle i kunnskapsyrker, for eksempel lærere eller journalister, sier hun.

Tverrgående om kjønn og ulikhet

Minoren er et halvtårsstudie med tre emner. Det første emnet: «Transnational Perspectives on Nordic Gender Equality and Welfare» handler om velferdsstaten i et internasjonalt perspektiv. Her rettes søkelys på forståelser av likestilling og velferdsteori, samt politikkutforming i den nordiske sosialdemokratiske tradisjonen.

Emnet: «Intersectionality: Critical perspectives on inequality and power» gir en introduksjon i begrepet interseksjonalitet. Her studeres forskjellsstrukturer, makt, rasisme og ulike former for diskriminering.

Det tredje emnet, «A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations» handler mellom annet om hvordan menneskets særstilling i verden er under debatt, og hvordan mennesket inngår jordens økosystemer, snarere enn å kontrollere dem. Kurset stiller spørsmål om hvilke forståelser som ligger til grunn for å forstå hva mennesker er og bør være i verden.

Analytiske verktøy

Samlet gir emnene bred kunnskap for å forstå kjønn, makt og forskjeller i vår tid. Emnene gir også studentene analytiske verktøy for å forstå spørsmål om ulikhet og makt. Det gjelder både på individ- og samfunnsnivå.

– Fagene snakker sammen, og sett samlet ser man hvordan ulike perspektiver på endring påvirker hverandre. Ikke minst er de analytiske verktøyene nyttige å kunne bruke på tvers av emnene, sier Hellstrand.

Søke opptak

Hvert av de tre emnene i minoren er på 10 studiepoeng, og kan tas på både bachelor- og masternivå. For å bli tatt opp på minoren, søker du opptak på de tre emnene via lokalt opptak på enkeltemne. Søknadsfristen er 1. august.

Bacheloremner:

Masteremner:

Det er også mulig å ta bare et eller to av emnene.

Spørsmål?

Minoren tilbys av Senter for kjønnsstudier ved UiS. Har du spørsmål, kontakt Ingvil Hellstrand på e-post ingvil.f.hellstrand@uis.no