MENY

Foreslår nedlegging av tre språkfag

Det humanistiske fakultet (HF) forslår språkfagene fransk, spansk og tysk nedlagt. Ingen ansatte vil miste jobben som følge av forslaget.

Den økonomiske situasjonen ved Universitetet i Stavanger er vanskelig. Styret har derfor igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal sikre det fremtidige handlingsrommet og kvaliteten i universitetets tilbud. Bofu omfatter hele UiS og innebærer at alle enheter innen 31. desember må komme med tiltak som reduserer aktivitet og lønnskostnader. Slik skal det frigjøres midler til å drifte og utvikle UiS’ høyest prioriterte satsinger. Forslagene vil bli behandlet på styremøtet 12. februar.

Ved Det humanistiske fakultet foreslås det å legge ned studietilbudene i fransk og tysk med virkning etter studieåret 2009/2010. Spansk foreslås nedlagt etter studieåret 2010/2011.

Lave søkertall
Dekan Tor Hauken viser til at UiS, i likhet med andre studiesteder i landet, har hatt svært lave søkertall til språkfagene tysk og fransk de siste årene. Han minner om at styret i flere år har påpekt at studietilbud med så lave søkertall skal vurderes nedlagt, men at det er styret ved UiS som til syvende og sist avgjør dette.

- Vi er pålagt å redusere antall årsverk. Våre forslag kommer etter nøye vurderinger av studenttilstrømming og studiepoengsproduksjon, men det er ikke lett å gjøre dette uten smerte og savn, sier Hauken.

Ingen oppsigelser
Han forsikrer at ingen ansatte vil bli sagt opp ved UiS, men at de det gjelder vil bli tilbudt nye oppgaver.

HF tilbyr i dag lærer- og førskoleutdanning, musikk og dans fra ”Bjergstedmiljøet”, tjenester fra spesialsentrene for atferdsforskning og leseforskning, foruten språkutdanning og historie.
For å kunne utvikle de nye lærerutdanningene, og utvikle engelskspråk som fagtilbud og som støtte inn mot profesjonsutdanninger som økonomi og ingeniørfag, må det fokuseres og prioriteres. I lengden er det samfunnsmessig uhensiktsmessig at UiS skal bruke knappe ressurser på å opprettholde et språktilbud med så lav søkermasse når nærmeste fylker i Bergen og Agder gir disse tilbudene. Her er det også politiske føringer fra KD om konsentrasjon og arbeidsdeling. Hauken sier at det vil frigjøres midler til områder UiS mener en har særlig fortrinn på, og sikre og utvikle kvaliteten i disse.

Ansatte varslet
- Vi har i dag varslet ledere ved fakultetet, fagforeningene og de ansatte som er berørt. Hvis styret vedtar forslaget, vil vi se på omstillingstilbud for den enkelte ansatte, sier han

Ikke besluttet
- Det er viktig å understreke at det er styret som skal ta stilling til omstillingsforslagene fra enhetene og universitetsdirektøren. NRK Rogaland hadde i dag en melding som kunne forstås slik at saken allerede er besluttet. Det medfører ikke riktighet, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes. Hun understreker også at ingen oppsigelser ligger i forslaget fra Det humanistiske fakultet.