MENY

Foreslår omdisponeringer på TekNat

Ledelsen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet mener at omstillingene i Bofu-prosjektet kan skje uten dramatiske inngrep når det gjelder ansatte og studietilbud.

UiS er i gang med et omstillingsprosjekt, Balansert omstilling for utvikling (Bofu), for å få balanse i universitetets økonomi. Aktiviteten ved UiS skal ned, og det er derfor viktig med langsiktige strategiske priorteringer. Alle enheter i universitetet er bedt om å foreslå tiltak for enheten til universitetsdirektøren innen 31.12.09. Med utgangspunkt i de innkomne forslagene vil universitetsdirektøren lage sak om omstillingstiltak og innsparing til styremøtet 12. februar.

Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet satte i sommer ned en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak. Det er prodekan for undervisning, Tore Wiig, som leder arbeidet på TekNat.

Dekan Per Arne Bjørkum legger fram sak om dette på neste fakultetsråd. Alle tall som presenteres her, er kun foreløpige anslag. Totalbildet i saksframlegget er likevel at fakultetet bør redusere sin aktivitet med minst 12 stillinger, altså fire årsverk per år fram til 2012. Dette skal primært skje gjennom naturlig avgang.

Slår sammen emner
Ingen studier skal legges ned, men ledelsen foreslår at 12-13 emner slås sammen eller avvikles. Dette vil kunne tilsvare tre årsverk i form av midlertidig ansatte, vikarer, studentassistenter og overtid for fast ansatte. I tillegg kommer redusert behov for administrative ressurser.

Her er listen over de viktigste andre forslagene, som dekan Per Arne Bjørkum legger fram i fakultetsrådet onsdag:

Laboratorieaktivitet: Økt samkjøring av undervisning i form av forelesninger og på laboratoriene er estimert å gi en forventet effektivisering og innsparing av tidsressurser, tilsvarende fem vitenskapelige årsverk, samt ca ett teknisk årsverk.

Frigjøre ressurser
Forskningstid: Omfordeling av forskningstid til aktive forskere forventes å gi en effektivisering og resultere i økt forskningspublisering og flere forskningsprosjekter. Dette kan også frigjøre ressurser til veiledning, individuell oppfølging av studenter.

Bemanning: Dekan forventer at alt behov for midlertidig tilsatte vurderes strengt, og at oppgaver primært søkes løst ved hjelp av allerede fast ansatte. Eventuelt må oppgaver/aktivitet nedlegges, nedprioriteres. Dette forventes å gi en innsparing tilsvarende tre årsverk de neste tre årene.

Naturlig avgang skal normalt ikke erstattes, dersom ikke det er strategisk og driftsmessig svært viktig å videreføre stillingene. Forventet naturlig avgang de neste tre årene er fem årsverk.

Prioritering
Eksternt finansiert aktivitet: Faglig samarbeid med eksterne parter skal alltid vurderes på bakgrunn av om dette er faglig og strategisk viktig for institutt/fakultet. Får vi dekket inn alle våre direkte og indirekte kostnader?

Eksternt finansiert virksomhet skal ikke subsidieres av midler fra basisbudsjettet. Bidrag fra TN skal være særskilt godkjent av instituttleder og lableder før prosjektet etableres. Samarbeidet skal bidra til merverdi i form av faglig utvikling i undervisning og forskning.

Bruk av egne ansatte inn i eksternt finansierte prosjekter bør primært søkes løst gjennom tid avsatt i arbeidsplan, slik at ekstra ressurser kommer hele fagmiljøet til gode. Overskudd/delfinansiering skal bidra til videreutvikling av laboratoriene og utskifting/oppgradering av utstyr som på lengre sikt øker attraktiviteten vår, både med hensyn på rekruttering av studenter, ansatte og flere forskningsprosjekt innenfor våre strategiske satsningsområder.

Gode resultater
For øvrig understreker dekan Per Arne Bjørkum at fakultetet har forbedret sine resultater på flere områder de siste årene. Studentrekrutteringen er blitt bedre og stadig flere studenter fullfører studiene de går på. Ikke minst er det gode resultater å vise til når det gjelder internasjonalt opptak og studentutveksling.

Også når det gjelder forskning er trenden positiv, med en økning av publisering i nivå 2-publikasjoner. Antall eksternt finansierte prosjekter har økt og tallet på doktorgradsdisputaser gikk opp fra åtte i 2008 til 18 i 2009.

Fakultetsrådet har møte onsdag. De ansatte ved fakultetet ble informert om framdriften i Bofu-arbeidet på et allmøte i dag.

Her er innstillingen om Bofu til fakultetsrådsmøtet