MENY

Forskning for et tryggere Europa

I EU-prosjektet VALUESEC skal forskere fra UiS bidra til at Europas innbyggere får det tryggere. Et nytt verktøy for beslutningsstøtte skal utvikles slik at myndighetene blir bedre i stand til å vurdere hva slag sikkerhetstiltak som trengs.

- Etter terrorangrepet mot USA den 11. september 2001 opplever Norge - som resten av Europa - en utbredelse og økning i nye sikkerhets- og sikringstiltak. Vi er blitt mer opptatt av hvor sårbare vi er og ønsker å sikre oss bedre mot farer, sier Kenneth Pettersen, som er leder ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS.

Det er SEROS, her representert ved professor Terje Aven, førsteamanuensis Eirik Abrahamsen, post doktor Odd Bjarte Nilsen og førsteamanuensis Kenneth Pettersen, som skal levere spisskompetanse på risikoanalyse og risikostyring til prosjektet.

- Myndigheter, politi og beslutningstakere etterlyser et verktøy som gir en bred analyse av nye sikkerhetstiltak. I VALUESEC skal vi finne fram til et hjelpemiddel som gjør det lettere for dem å vurdere hvilke tiltak som best kan sørge for at innbyggerne kan føle seg trygge, sier han.

VALUESEC hører inn under temaområdet Security i EUs syvende rammeprogram.

Kameraovervåking
Kameraovervåking er et sikringstiltak som mange kjenner til. Ved installasjon av slike anlegg, for eksempel i offentlige rom, er det viktig at involverte aktører får vurdert alle dimensjoner ved den teknologiske overvåkingen. Også de konsekvensene denne typen sikkerhetstiltak får for folks private liv.

- De sosiale og verdimessige konsekvensene av mange sikkerhetstiltak blir ofte glemt. I det nye analyseverktøyet skal også denne dimensjonen med, sier Pettersen, som ser fram til tre år med spennende forskning blant Europas fremste forskere.

- Vi har jobbet lenge for økt deltagelse i EU sine rammeprogrammer for forskning, med god hjelp fra EU-enheten her ved UiS. Sammen med deltagelsen i EU-prosjektene QUASER, som skal bedre helsetjenestene i Europa og SECUR-ED, som skal gjøre kollektivtransport i byer sikrere, er deltakelsen i VALUESEC en milepæl for risikostyring og samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS, sier Pettersen.

Får 1,8 millioner
Norge er ett av ti land som er med i VALUESEC. De norske partnerne i prosjektet er Universitetet i Stavanger og Fredsforskningsinstituttet (PRIO) i Oslo.

Prosjektet har en totalramme på nærmere 26,7 millioner norske kroner. Av disse har Universitetet i Stavanger fått 1,8 millioner kroner.

Åtte prosjekter ved UiS har det siste året blitt innvilget eller er under forhandling om midler fra EUs 7. rammeprogram innenfor områdene energi, sikkerhet, helse og kultur.

Les også: 
Forskning på terror på t-banen
EU-satsing gir utteling for UiS
Bedre helsetjenester i Europa 
Mindre frihet med terrortiltak