MENY

Førti år med sosialarbeiderutdanning

I 1966 fikk Stavanger sosialarbeiderutdanning, i skarp konkurranse med Bergen. Jubileet ble markert torsdag 23. november med et arrangement for nåværende og tidligere studenter og ansatte, samt inviterte gjester. Samtidig ble boken "Fasetter av sosialt arbeid" lansert.

 Instituttleder Sverre Moe ved Institutt for sosialfag, understreket i sin velkomsttale at sosialarbeiderutdanningen er et barn av velferdsstaten som vokste fram i etterkrigstiden, og at mye har endret seg i løpet av disse årene.

- Fram til 1960-tallet var kommunene uten sosialarbeidere. I dag bidrar sosialtjenesten med hjelp og omsorg, blant annet til klienter fra andre land, med annen kulturell bakgrunn, noe som krever ny kompetanse. Viktig kunnskap for studentene er derfor å kunne reflektere over metoder og verdier, sa Moe.

Utkonkurrerte Bergen
Førstelektor Reidar S. Østerhaug fulgte opp med et tilbakeblikk på fagets framvekst. I 1964 kom en stortingsmelding som dannet grunnlaget for en tredje sosialarbeiderutdannelse, i tillegg til Oslo og Trondheim. De fleste regnet med at valget ville falle på Bergen.

- Stavanger hadde fra før av lærer- og sykepleierutdanninger, men var ingen typisk utdanningsby. Det var derfor ingen selvfølge at Stavanger skulle få sosialarbeiderutdanningen. Men i januar 1966 besluttet Stortinget at utdanningen skulle legges til Stavanger, og samme høst var det første studentkullet på plass, fortalte Østerhaug.

Fire år senere ble barnevernsutdanningen etablert, med Inge Bø som aller første lektor og undervisningsleder.

Det som etter hvert fikk navnet Sosialhøgskolen holdt først til på Våland og siden i Møllegata, før lærere og studenter flyttet til Ullandhaug og inn i Kjell Arholms hus i 1995. Sosialhøgskolen ble etter hvert oppløst som institusjon og utdanningen gikk inn under Høgskolen i Stavanger.

Masterstudium i sosialt arbeid
Ved etableringen av Universitetet i Stavanger i 2005, ble Institutt for sosialfag det første universitetsmiljøet i Norge som utdannet sosionomer og barnevernpedagoger.

Fra høsten 2007 vil instituttet tilby masterstudium i sosialt arbeid med 20 studieplasser. Studiet skal sikre god vitenskapelig trening innen fagområdet, og har til hensikt å utdanne lederpersonell.

I forbindelse med forskning framhevet Sverre Moe i sin tale at UiS i høst fikk tildelt et av høgskole- og universitetssosialkontorene (HUSK) fra Sosial- og helsedirektoratet. Målet med HUSK er å utvikle nye- og videreutvikle samarbeidsformer mellom sosialkontor, forskning, utdanning og brukere for å styrke kunnskap og kvalitet i sosialtjenesten.

I januar starter instituttets femårige forskningsprosjekt ”Barnevernet og den moderne familien” opp. 12 vitenskapelig ansatte er med i forskergruppen.

Ny bok
Jubileet markeres også med boken ”Fasetter av sosialt arbeid”, som gis ut på Tapir forlag. Liv Schjelderup, Cecilie Omre og Reidar S. Østerhaug har vært redaktører for boken, som er en artikkelsamling med bidrag fra flere ansatte ved Institutt for sosialfag.

Bidragene i boken synliggjør noen av de faglige interessene og engasjementet innen fagmiljøet ved Institutt for sosialfag. Sosialarbeiderprofesjonen med barnevernpedagoger og sosionomer, arbeider med oppgaver som er mange-fasetterte og som stadig utfordrer kunnskapsgrunnlag og kunnskapsforståelse.

Artiklene spenner fra historisk tilbakeblikk til å beskrive og analysere utfordringer i praksisfeltet og føre diskusjoner av mer teoretisk karakter. Målgruppen for boken er studenter ved bachelor- og masterutdanninger, men gir også nyttige innspill til praktiserende barnevernpedagoger og sosionomer og andre som er engasjerte i sosialfaglige problemstillinger.

Thomas B. Olsen