MENY

Gi innspill til ny UiS-strategi

Første utkast til ny strategi for Universitetet i Stavanger fram mot 2030 er nå klar. Eksterne og interne interessenter inviteres til å gi innspill til utkastet innen 15. september.

Campus Ullandhaug

Universitetet har vært opptatt av å ha en åpen strategiprosess med høy grad av involvering.

Strategien fram mot 2030 har derfor vært tema på allmøter, styremøter, rektormøter, prosjektgruppemøter, interne arbeidsgrupper og i Verdiskapingsforum ved UiS. Sistnevnte har vært ekstern referansegruppe.

Seks tema står sentralt i utkastet til ny strategi: Behovet for grønn omstilling, ambisjonen om å være et åpent universitet, vektleggingen av et godt studie- og arbeidsmiljø, og de utvalgte satsingsområdene energi, helse og læring for livet.

Strategi 2030 skal etter planen vedtas av universitetsstyret 22. oktober 2020.

Samfunnsoppdraget, visjon, profil og verdier

Da arbeidet med ny strategi for UiS startet, viste det seg raskt at det var stor enighet om universitetets samfunnsoppdrag, visjon, profil og verdier. 

Samfunnsoppdraget, som også er identisk med universitetets motto: «Utfordre det velkjente og utforske det ukjente», visjonen om at UiS skal være en drivkraft i kunnskapsutvikling og endring, profilen som sier at UiS skal være et innovativt universitet og UiS’ verdier: «Uavhengig, involverende og skapende», blir derfor beholdt som de er.

Gi innspill!

I høringsrunden ønsker universitetet spesielt tilbakemelding på de seks temaene, ambisjonsnivået og de konkrete kulepunktene under hvert tema.

Rektor Klaus Mohn ønsker også tilbakemelding på om strategien oppfattes som tydelig, om den oppfattes å være koblet til samfunnsoppdraget, om den svarer på de store samfunnsutfordringene og om den oppfattes å styrke UiS frem mot 2030.

Her er utkastet til strategi som det ønskes innspill til. 

Høringssvar kan sendes til post@uis.no innen 15. september 2020.

Her kan du lese om gjeldende strategi ved Universitetet i Stavanger.

Grønn omstilling

Satsningsområdet grønn omstilling innebærer at UiS skal måle seg mot de beste innen forskning, undervisning, innovasjon for bærekraftig omstilling, til nytte for regionen, nasjonen og kloden.

Norge står foran en stor omstilling som vil prege Stavanger-regionen spesielt. Kunnskap må skapes for å utvikle næringsliv og samfunn i en retning som kan bidra til å løse de store utfordringene i vår tid.

Energi

UiS skal ha en ledende poisjon innen forskning, utdanning og innovasjon å energifeltet. Universitetets kompetanse innen teknologi, økonomi og samfunnsforståelse skal møte omstillingsbehov i energiforsyningen.

En grunnleggende forutsetning for en bærekraftig fremtid er at verdens økende energibehov blir møtt med bærekraftige løsninger. UiS skal, sammen med våre samarbeidspartnere, bidra til denne omstillingen ved å videreutvikle vår unike kompetanse og skape en helhetlig og tverrfaglig profil innen energiforskning og -utdanning.

Helse 

UiS skal være et ledende universitet for fremtidens norske helsevesen, og tilby et unikt medisinstudium i Norge.

Tverrfaglighet og samhandling, sikkerhet og simulering i undervisning og fokus på framtidige utfordringer skal være viktige elementer i helsesatsingen ved UiS. ​ 

Universitetet skal bygge kunnskap som kan støtte opp om fremtidens velferdssystem, og bidra til god folkehelse gjennom bred satsing på velferdsforskning. 

Læring for livet 

UiS skal bidra til at mennesker i alle faser av livet har tilgang til relevant utdanning av høy kvalitet og forberede mennesker til et arbeidsliv i stadig endring.

Samtidig skal stimulere til kritisk refleksjon og utviklingen av fremtidens medborgere.

Et åpent universitet 

UiS skal være et samarbeidsorientert, raust og inkluderende universitet og et treffpunkt for tankekraft, der barrierene er brutt ned mellom ulike fagmiljøer og mot verden rundt.

Et godt studie- og arbeidsmiljø

UiS skal kontinuerlig arbeide for å sikre høyest mulig utdanningskvalitet og være et sted der fremragende prestasjoner blant studenter, forskere, undervisere og andre ansatte støttes av et godt studie- og arbeidsmiljø.

Tekst: Elin Nyberg