MENY

Gode tall for UiS

Blant sakene som skal opp på styremøtet tirsdag 15. februar er foreløpig årsregnskap for 2010. Tallene viser et samlet driftsresultat på 21,6 millioner. Styret skal også ta stilling til etablering av rettsvitenskap og få en orientering om plan for nye studentboliger.

Årsregnskapet for 2010 viser altså et samlet driftsresultat på 21,6 millioner. Dette innebærer et overskudd totalt sett for bevilgningsfinansiert aktivitet, samt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Tilsvarende viste regnskapet for 2009 et samlet merforbruk på 11,3 mill.

Universitetsdirektøren vurderer at det gjennom 2010 har blitt utvist en bevisst budsjettdisiplin og nødvendig økonomisk styring og oppfølging av institusjonens aktiviteter på ulike nivå. Det er gjennom Bofu-prosessen gjort nødvendige grep, herunder et målrettet fokus på utviklingen i antall årsverk. Det registreres videre en økt bevissthet rundt konsekvenstenkning og risikovurdering i forbindelse med aktivitetsøkninger og sist, men ikke minst, generelt mer langsiktighet i planleggingen.

Etter universitetsdirektørens oppfatning har dette samlet bidratt til at årsresultatet ikke bare er i samsvar med tidligere anslag, men har i tillegg medvirket til at institusjonen har en tilfredsstillende økonomisk situasjon ved utgangen av 2010. Utover dette viser også utarbeidede 3-årige prognoser en positiv vekst for perioden 2011 – 2013. (Se styresak US 3/11)

Etablering av rettsvitenskap
I denne saken blir styret bedt om å etablere bachelorprogram i rettsvitenskap med planlagt oppstart høsten 2011. I et brev fra Kunnskapsdepartementet er UiS og Universitetet i Agder tildelt til sammen 30 fullfinansierte studieplasser i rettsvitenskap. Tilbudet ved UiS vil ha særlig vekt på næringslivsjuss og offentlig forvaltning, med særlig fokus på helse- og sosialrett. Det jobbes med å etablere en samarbeidsavtale om studiet mellom UiS og Universitetet i Bergen og for en forhåndsgodkjenning av bachelorgraden som de tre første årene på integrert master i rettsvitenskap ved UiB. På sikt ser universitetsdirektøren også mulighet for at UiS kan få en femårig master i rettsvitenskap. (Se styresak US 6/11)

Studentboliger fram til 2020
Parallelt med UiS sitt arbeid med utviklingsplan for universitetets bygg og anlegg arbeider også Studentsamskipnaden (SiS) med planer for studentboliger. SiS har nå 875 boligenheter fordelt på Mariero, Madlakrossen, Sandal, Mosvangen, Misjonshøyskolen, Stavanger sentrum og Ullandhaug. Dekningen i Stavanger er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Planene er å ferdigstille ca 160 boligenheter nordøst på campus i løpet av 2011. Deretter vil SiS bygge 40 boliger i Sandnes, og et antall, ikke fastsatt, i Bjergsted. Med positive tildelinger fra departementet kan dette skje i 2013-2015. Videre frem til 2020 ønsker SiS å bygge inntil 400 boligenheter på eller ved campus på Ullandhaug, eller over litt lengre tid om støttetilsagn fra departementet ikke kommer i det tempo som er ønskelig. (Se styresak 27/11)

Endelig fordeling av statlig finansiering
Endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet ble mottatt ved eget tildelingsbrev 22. desember 2010. Tildelingen til UiS er i sum 1,060 millioner kroner høyere enn i den foreløpige fordelingen i St.prp.nr. 1, 2010, og er knyttet til styrking av lærerutdanningene. UiS er tildelt ekstra midler som følge av lærerutdanningsreformen, og har også fått ekstra midler til finansiering av følgegruppen for lærerutdanningene. Etter behandlingen av foreløpig intern fordeling, i styresak 125/10, er det dessuten foretatt enkelte tekniske justeringer og omdisponeringer. For øvrig er 50 millioner kroner av Kunnskapsdepartementets samlede tildeling foreløpig ikke fordelt til institusjonene. (Se styresak US 4/11)

Studieportefølje
Fakultetene har søkt om utredningstillatelse for oppretting, sammenslåing og omstrukturering av studier med virkning fra høsten 2012. Det humanistiske fakultetet ønsker en sammenslåing av bachelorprogrammene ved Institutt for kultur- og språkvitenskap til ett felles program. Dette gjelder Nordisk språk og historie, Historie, Engelsk språk og litteratur og Religionsstudier. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ønsker å etablere Masterprogram i journalistikk, Masterprogram i dokumentar og Master i Buisness and Operation Management, samt å omstrukturere de tre videreutdanningene Anestesisykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie, med sikte på etablering av et mastergradstilbud i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke. Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetet ønsker å omstrukturere bachelorprogrammene i ingeniørfag etter fastsetting av nasjonal forskrift om ny rammeplan. (Se styresak US 5/11)

Andre saker
I tillegg til ovennevnte står følgende saker også på sakskartet: Navneendring ved Det humanistiske fakultet - Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av instituttledere-/senterledere, Ny styringsordning - midlertidig vitenskapelig ansattes deltakelse i institutt-/senterstyrer, Utlysning av stilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS, Ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag - Det samfunnsvitenskapelige fakultet, valg og oppnevning av styremedlemmer, Årsmelding for Klagenemnda 2010.

På sakskartet står også ti tildelinger av graden philosophiae doctor. Saker som er unntatt offentlighet er ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi - Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, ansettelse i åremålsstilling av dekan ved Det tekniske- naturvitenskapelige fakultet og ansettelse i åremålstilling som universitetsdirektør.

Styremøtet 15. februar starter kl. 0900 i styrerommet i fjerde etasje i Arne Rettedals hus.

Her finner du saksdokumentene til styremøtet

Se universitetsdirektørens presentasjon av utviklingen på UiS 2005-2010