MENY

Høring om campusutviklingsplanen

Et første utkast til en campusutviklingsplan for Universitetet i Stavanger er klar. Statsbygg og UiS ber om tilbakemeldinger på forslag til strategi for utvikling av bygninger og infrastruktur innen 27. april.

Campus Arne Rettedals hus

Arbeidet med campusutviklingsplanen ble startet opp i januar 2019 med en kartleggingsfase. Rapportene fra kartleggingsfasen ble sendt på høring til både eksterne interessenter og internt ved UiS i april med høringsfrist i slutten av mai. Statsbygg og UiS mottok mange nyttige innspill.

Sluttrapporten inneholder en kort oppsummering av de viktigste innspillene. Med utgangspunkt i funnene fra den første fasen, vedtatte målsettinger for UiS og vurderinger av behov gjennomførte prosjektet mulighetsstudier høsten 2019. Mulighetsstudiene ble utført av rådgivere fra Link arkitektur og Gottlieb Palludan Architects.

Her finner du campusutviklingsplan som det ønskes innspill til. 

Høringssvar kan sendes til post@uis.no innen 27. april.

Les mer om utviklingen av ny campusplan

Åpent og attraktivt universitet 

UiS' målsetting er å bidra til grønn omstilling og et åpent og attraktivt universitet med et godt student- og arbeidsmiljø. Campusutviklingsplanen foreslår at bygg og infrastruktur ved UiS kan støtte opp under denne målsettingen ved å legge opp til at utadvendte aktiviteter og fellesarealer legges til førsteetasjer, og synliggjøres og tilgjengeliggjøres for alle.

Ved UiS campus Ullandhaug foreslås det en videreutvikling og konsentrasjon av aktiviteter langs den sentrale campusaksen, med vekt på utvikling av krysningspunktet mellom kollektivaksen og campusaksen for å etablere et tydeligere atkomstpunkt og styrke bruk av kollektivtransport. Mens aksen urbaniseres og får flere aktiviteter, foreslås det strategier for å øke det biologiske mangfoldet og landskapets evne til å håndtere et våtere klima i områdene rundt aksen og på universitetsområdet.

Planlegger nytt bygg for helse

Prognosen for studentvekst fram mot 2040 tilsier en beskjeden økning fra dagens 10 735 studenter til 12 000 studenter. Utover planlagt nytt bygg for helsevitenskapelig fakultet er UiS’ behov for nye arealer i kommende 20-årsperiode derfor begrenset. Arealene som fristilles i Kjell Arholms hus når helsevitenskapelig fakultet flytter ut og i Kitty Kiellands hus når Studentsamskipnaden realiserer sitt planlagte nybygg, vil kunne dekke de fleste kjente arealbehovene.

Unntaket er studentaktiviteter, hvor det er behov for mer areal. Plassering av nytt bygg for helsevitenskapelig faktultet, SiS-bygget og eventuelle annen ny bygningsmasse vil derfor være av stor betydning for hvordan UiS campus Ullandhaug utvikler seg i de neste 10-20 årene.

Statsbygg og UiS ber spesielt om tilbakemeldinger på foreslåtte strategier, prioriteringer av tiltak og utvikling av bygningsmassen, og plassering av nytt bygg for helsevitenskapelig fakultet og nytt SiS-bygg.