MENY

Høringsuttalelse om formidling

Universitetet i Stavanger har sendt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om belønning av formidling i finansieringen av universiteter og høgskoler.

UiS finner at det ikke er unaturlig å belønne formidlingsvirksomhet, men er skeptiske til det omfattende system av tellekanter og rapportering som innføres.

Videre synes UiS det er beklagelig at nettpublisering ikke belønnes. UiS mener at nettet er i dag utvilsomt den viktigste kanalen for formidling både hva gjelder fleksibilitet, hurtighet, tilgjengelighet og utbredelse. Rektor Ivar Langen og universitetsdirektør Per Ramvi skriver i høringsuttalelsen at UiS tror at nettet vil bli en enda viktigere kanal for formidling i framtiden.

Fører til merarbeid
UiS finner det ikke unaturlig at formidling gis økonomisk uttelling i finansieringsmodellen. Dette fordi de to andre kjerneoppgavene, undervisning og forskning, har egne komponenter i det resultatbaserte finansieringssystemet. Incentiver for formidling kan bidra til at motivasjonen for, og prioriteringen av, formidling stimuleres.

Det er likevel grunn til å stille spørsmålstegn ved det omfattende system av tellekanter (resultatbasert finansiering) og krav til rapportering og oppbevaring av dokumentasjon som innføres i UH-sektoren totalt sett. Dette fører til merarbeid i form av administrative oppgaver både for den enkelte ansatte og institusjonen som helhet. UiS minner om at formidlingsutvalget har fått mange innspill fra sektoren som understreker at det ikke må etableres nye, dyre registrerings- og dokumentasjonssystemer, og at det er viktig å gjøre kost-nytte analyser før innføring.

Ensidig finansieringsmodell
Ramvi og Langen finner det viktig å påpeke at universitets -og høgskolesektoren bør ha et system som inkluderer resultatbaserte tildelinger. De har imidlertid alvorlige innvendinger til eksisterende finansieringsmodell. Dagens finansieringsmodell er ensidig retrospektiv og bygger på historiske data. Dette favoriserer de etablerte universitetene på bekostning av de nye. Finansieringsmodellen må bli mer dynamisk og omfatte uttelling for avtalte/planlage strategiske satsinger.

Utvalget Sammen for kunnskap II leverte i sommer sitt forslag til hvordan man skal belønne formidling i finansieringen av universitet og høyskoler. Kunnskapsdepartementet sendte senere forslaget ut på høring.
Følgende indikatorer er foreslått å gi uttelling i formidlingskomponenten:

  1. Omsetning (inntekter fra eksternt finansiert virksomhet)
  2. Innovasjon (selskapsetableringer, lisenser, studentarbeider i samarbeid med arbeidslivet på minst 15 studiepoeng)
  3. Publikasjoner (bøker, læremidler, artikler i fagtidsskrifter, aviskronikker, innsiktsartikler)
  4. Foredrag/posters på brukerrettede fagkonferanser
  5. Formidling gjennom medier og direkte formidling (populærvitenskapelige foredrag m.m.)

Kunstnerisk formidling er ikke inkludert i formidlingskomponenten. Denne virksomheten utredes i et eget utvalg, som skal levere sin innstilling i løpet av 2006.

UiS sin høringsuttalelse er utarbeidet av strategi- og kommunikasjonsavdelingen etter diskusjon med prodekanene for forskning, forskningsdirektør, universitetsbibliotekar, økonomi og virksomhetsdirektør og toppledergruppen.

Nå er det opp til Kunnskapsdepartmentet å bearbeide høringsuttalelsene og avgjøre formidlingskomponentens videre skjebne.

Les UiS sin høringsuttalelse

Les rapporten "Sammen om kunnskap II"