MENY

Høyringssvar frå UiS på Grimstadutvalet si utgreiing

Universitetet i Stavanger sendte i dag høyringssvaret til Kunnskapsdepartementet på Grimstadutvalet si utgreiing om framtidig medisinutdanning i Noreg. UiS baserer studiemodellen sin på opptak av medisinstudentar i utlandet som fullfører dei tre siste av åra av studiet ved UiS.

Bilete av Rektor Klaus Mohn med tre i bakgrunnen Rektor Klaus Mohn meiner styresmaktene har ein unik moglegheit til å prøve ein ny studiemodell.

Å få medisinutdanning til UiS har vore ein ambisjon i fleire år både for UiS og regionale aktørar.

Rektor Klaus Mohn trekk fram fleire grunnar for at UiS bør få eit studium i medisin:

- For det første har UiS, Stavanger universitetssjukehus og regionen uutnytta kompetanse og kapasitet som kan nyttast i ei framtidig medisinutdanning. For det andre er UiS sin studiemodell eit nyskapande tilskott til medisinutdanninga i Noreg, understreker Mohn.

UiS-rektoren sitt tredje poeng er at UiS-studentane vil bli uteksaminerte tre år etter opptak, og at dette vil bidra til ei rask opptrapping av utdanningskapasiteten nasjonalt.

- Unik moglegheit

UiS ynskjer å få tildelt 70 studieplassar kvart år, det vil seie 210 studieplassar over tre år ved ein eventuell auke av utdanningskapasiteten.

- Ved å prioritere å gi desse studieplassane til UiS, har myndigheitene ein unik moglegheit til å få prøve ut ein heilt ny studiemodell til beste for heile kommune- og helse-Noreg, meiner Klaus Mohn.

Styrets handsaming

UiS-styret handsama utkast til høyringsskriv frå UiS under møtet 6. februar og ga rektor fullmakt til å gjera endringar i utkastet fram til utløpet av høyringsfristen 15. februar.

Les høyringssvaret frå UiS her

Alt om høyringa, inklusiv Grimstadutvalets utgreiing, kan lesast på regjeringa sin nettstad