MENY

Hva kan Rogaland spesialisere seg på i framtiden?

Hva er vi allerede gode på i Rogaland og hvilke næringer kan vi spesialisere oss på i framtiden? Senter for innovasjonsforskning ved UiS har gjort grundige analyser som skal bidra til en strategi for smart spesialisering i Rogaland.

Rune Dahl Fitjar Professor Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, har utarbeidet kunnskapsgrunnlaget for Rogalands strategi for smart spesialisering.

Senter for innovasjonsforskning (Universitetet i Stavanger og NORCE) har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjort grundige analyser av privat sektor i fylket. Dermed er første steget tatt for å få laget en strategi for smart spesialisering i Rogaland. Målet er at den skal ferdigstilles ved utgangen av 2020.

Analysene identifiserer områder hvor Rogaland har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i hvilken næringsstruktur og kompetanse vi allerede har i regionen.

– Smart spesialisering handler om at politiske beslutningstakere, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, basert på regionens unike fortrinn, sier Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn og professor ved UiS.

Fitjar og forskerne Tom Brökel (UiS) og Silje Haus-Reve (NORCE) har gjort analysene og levert kunnskapsgrunnlaget for Rogaland.

– Analysene våre vil hjelpe oss å finne svar på hva vår region skal satse på, sier innovasjonsforskeren.

Sats på beslektede næringer

– Regioner med beslektet mangfold mellom næringer har større omstillingsevne fordi de lettere kan kombinere kunnskap fra flere områder for å utvikle nye næringer. Dermed kan man utvikle stadig mer komplekse næringer og bygge konkurranseevne innenfor områder hvor regionen har unik kompetanse. Analysene våre kan brukes som et verktøy til å identifisere nye næringer hvor Rogaland har beslektet kompetanse og derfor gode muligheter til å bli konkurransedyktige, forklarer Rune Dahl Fitjar.

Han holder fram at det er mer sannsynlig at en region kan omstille seg til næringer som er beslektet med regionens eksisterende næringsliv enn å starte opp helt nye næringer.

– Det er et fortrinn dersom arbeidstakere kan ta med seg sin kompetanse og erfaring inn i nye, beslektede næringer slik at mindre kunnskap går tapt i omstillingen, påpeker Fitjar.

Identifiserer unik kompetanse

Smart spesialisering er en metode for regional næringsutvikling, hvor regionen fremmer fornyelse og omstilling gjennom å identifisere og utnytte muligheter for framtidig konkurranseevne. Smart spesialisering skal skape innovasjon gjennom nye kombinasjoner av eksisterende kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Det handler om teknologi og kompetanseoverføring.

Målet er å lage en smart spesialiseringsstrategi for Rogaland som skal være klar ved utgangen av 2020. Strategien skal utvikles og gjennomføres i samarbeid med alle offentlige og private aktører i regionen som ønsker å bidra til at regionen i framtiden vil være robust og omstillingsdyktig.  Smart spesialisering kobler sammen politikkområdene næringsutvikling, innovasjon, forskning og utvikling (FoU) og kompetanse.

Bekrefter bredden

Fylkesrådmannen er positiv til at fylkeskommunen utvikler en strategi for smart spesialisering. Ved å analysere de sterke næringene, næringsnettverkene og kunnskapsinstitusjonene, kan man oppdage eller identifisere nye muligheter.

– Smart spesialisering er kjempespennende, dette gir oss en mulighet til å bruke de erfaringene vi har til å tenke nytt. Med den grundige analysen som har blitt laget, så har vi en bekreftelse på hvor variert Rogaland er samtidig som det viser hvor mange muligheter vi faktisk har. Det blir spennende å se hvordan olje- og gassfylket Rogaland klarer å tenke nytt. Vi må være forberedt på at det kommer endringer og at næringslivet må ha flere ben å stå på, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken, som også leder styringsgruppen for smart spesialisering i Rogaland.

En smart spesialiseringsstrategi er et nytt konsept for innovasjonspolitikk, og skal fremme effektiv bruk av offentlige investeringer i forskning og utvikling. En slik strategi vil imøtekomme behovet for forskningsdrevet innovasjon i næringslivet og utnytte fylkets fortrinn og særpreg til vekst og utvikling. Strategien skal være dynamisk, med muligheter for å gjøre nødvendige endringer basert på forskningsbaserte evalueringer og politiske vedtak underveis.

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune vil lede prosessen med å lage en bredt forankret strategi- og prioriteringsprosess, og deretter legge til rette for at regionen så effektivt som mulig kan realisere prioriteringer og mål i strategien ved hjelp av tilgjengelige virkemidler.

Initiativ fra EU

EU har siden 2013 arbeidet med en politikk for smart spesialisering, hvor regioner identifiserer områder hvor de har unike forutsetninger for å utvikle konkurranseevne. Målet er at myndigheter, universitetene og næringslivet kan samles om en strategi og koordinere innsatsen for å virkeliggjøre ambisjonene.

Norske fylker som velger å bruke metoden, får ikke økonomisk støtte til arbeidet, men vil i større grad kunne bli foretrukket som partnere i større prosjekter finansiert av EU. Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD) oppfordrer fylkeskommunene til å bruke smart spesialiseringsmetoden. Høsten 2018 lanserte KMD den nasjonale S3-veilederen Smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling, spesielt tilpasset det norske regionale forvaltningsnivået.

Rogaland fylkeskommune var sammen med representanter fra andre fylker og KMD med på å utforme veilederen. Teoriene og kunnskapsgrunnlaget som KMD bruker i sin veileder, er fra forskning Fitjar gjorde sammen med Bram Timmermans, NHH.

Resultater fra analysene for Smart spesialisering Rogaland

 Framdriftsplan:

  • Oktober-november 2019: Dialog og forankring
  • Desember 2019: Mål og visjoner skal vedtas i fylkestinget
  • Våren 2020: Oppdagelser og prioriteringer
  • Høst 2020: Interaktiv skriving og aktiv høring
  • Desember 2020: Strategi skal vedtas i fylkestinget