MENY

Hvordan er kvaliteten i norske barnehager?

I høst går startskuddet for historiens største undersøkelse av norske barnehager. I tillegg starter flere andre prosjekt som særlig skal se på hvordan de yngste barna har det i barnehagen. Forskere fra Institutt for førskolelærerutdanning (IFU) ved UiS er sentrale i prosjektene som skal finne ut hvordan det egentlig står til i norske barnehager.

På begynnelsen av 1970-tallet gikk de færreste norske barn i barnehager. I dag går ni av ti barn i barnehage. Hvilke utfordringer står man overfor i denne situasjonen når det gjelder kvalitet? Dette skal prosjektene prøve å finne svar på.

Barns trivsel og velvære i barnehagen
I det største prosjektet, «Better provision for Norway’s children in Early Childhood Education and Care» (ECEC), skal man studere 1600 toåringer og følge dem over tid til de er ferdige med barnehagen. Målet er å finne ut hva det er ved strukturene og prosessene i barnehagene som fungerer bra, og hva som ikke fungerer så bra.

Professorene Eva Johansson og Marit Alvestad fra IFU skal følge toåringer i flere kommuner i Rogaland. Masterstudenter og doktorgradsstipendiater ved IFU vil også delta i forskningsprosjektet som er et samarbeid med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Vestfold.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds program «Utdanning 2020».

Internasjonal tilknytning
Barnehageforskningen i Norge har hittil vært preget av mindre, kvalitative, prosjekt, men i ECEC-prosjektet skal kvalitative og store kvantitative studier forenes.

De minste barna er i fokus i et forskningsprosjekt der førsteamanuensis Torill Vist fra IFU deltar. Prosjektet «Searching for Quality» skal undersøke og forbedre kvaliteten i barnehagetilbudet til barn under tre år.

I dette prosjektet, som er finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Tromsø, vil man studere hele spekteret av barnehager, fra store basebarnehager og sonebarnehager til små barnehager og særlig se på undervisningen i formgiving, kunst og håndverk.

Begge prosjektene har en internasjonal tilknytning med samarbeidspartnere i land som Nederland, England og Sverige, noe som gjør at man på sikt kan sammenligne kvaliteten i norske barnehager med barnehager i andre land.

Verdier i barnehagen
Hvilke verdier som formidles til barna i barnehagen skal undersøkes i et nordisk samarbeidsprosjekt, «Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow».

Professor Eva Johansson ved IFU leder prosjektet som skal se på hvordan de voksne i nordiske barnehager arbeider med verdispørsmål og hvordan barnehagen oppfostrer barna til samfunnsborgere.

Universitetslektorene Berit Grindland og Kristin Fugelsnes og førstelektorene Monika Röthle og Elisabeth Ianke Mørkeseth fra IFU er også med i prosjektet som er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, og som er finansiert av Nordforsk, Nordisk ministerråds organ for forskningssamarbeid i Norden.