MENY

Hvordan forstå og bruke sosial kapital i offentlige organisasjoner

Arne Endresen disputerer 23. august om sosial kapital i offentlige organisasjoner. Endresen har blant annet undersøkt tillit, rettferdighet og samarbeidsevne i to offentlige organisasjoner: NAV og kommunale sykehjem.

Disse tre begrepene utgjør en organisasjons sosiale kapital og kan forstås som den egenskap som setter medlemmene i stand til i fellesskap å løse en organisasjons kjerneoppgaver. 

Sosial kapital er et samlebegrep på en rekke relasjonelle forhold som sosial støtte, nettverk, tillit, normer og rettferdighet. Å forstå og bruke den sosiale kapitalen som ligger i enhver organisasjon er viktig for organisasjonsutvikling generelt og i offentlige organisasjoner spesielt, viser avhandlingen til Arne Endresen.

Han disputerer ved Den samfunnsvitenskapelige fakultet, på Institutt for sosialfag.

Manglende tillit

For NAVs del finner han at måten tillit og normer (kultur) er koplet sammen med organisasjonens samhandlingsnettverk (struktur) gir et dårligere samarbeidsklima mellom de ulike profesjonsgruppene enn hva man forutså ved etableringen av reformen.

Dette gjelder spesielt manglende tillit mellom medarbeiderne i lokale NAV kontor, men også mellom medarbeiderne og ledelsen.  Manglende tillit mellom ledelse og medarbeider er også sentral for å forstå omfanget av stresslidelser blant ansatte ved kommunale sykehjem.

Ulike former for sosial kapital

Hovedkonklusjonen til Endresen er at sosial kapital finnes i alle organisasjoner, men at den kan ta noe ulik form avhengig av strukturelle trekk. Hvordan ledelse og ansatte i fellesskap klarer å ta denne kapitalen i bruk som en ressurs for arbeidet med kjerneoppgavene i organisasjonen, samt å finne riktig balansepunkt mellom de ulike formene for sosial kapital, blir en vesentlig oppgave i den videre utviklingen for offentlige organisasjoner.

Førsteamanuensis Jan O. Jacobsen ved Sjøkrigsskolen har vært hovedveileder. 

Arne Endresen (51) er utdannet cand.polit fra UiB. Han er kontorsjef ved Institutt for helsefag ved UiS. Endresen er bosatt på Bryne.

Tekst: Benedicte Pentz

Arne Endresen

Kontorsjef Arne Endresen ved Institutt for helsefag disputerer om sosial kapital.