MENY

I grenselandet mellom liv og død

Hva gjør det med profesjonelle helsearbeideres selvforståelse å arbeide med andres død? Det er spørsmålet sykehusprest Kjetil Moen har utforsket i sin doktorgradsavhandling ved UiS.

Moen disputerer for graden philosophiae doctor ved Institutt for helsefag, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 9. september. Avhandlingen har tittelen: Death at Work. An interpretation of biographical narratives of professionals in end of life care.

Forskning forteller oss noe om hva det kan gjøre med pasienter å bli konfrontert med sin egen død, men hva gjør det med profesjonelle helsearbeideres selvforståelse å arbeide med den andres død?

For å undersøke problemstillingen gjennomførte Moen biografisk-narrative intervjuer med tolv helsearbeidere - leger, sykepleiere og sykehusprester - fra intensive og palliative avdelinger i Norge og USA. Studien viser at det i møtet med terminalt syke og døende står noe eksistensielt på spill også for den profesjonelle. Det er ikke frykt for egen framtidige fysiske død som er mest framtredende i informantenes fortellinger, men trusler mot ens væren som sosial og moralsk person.

Moen viser hvordan livets grunnvilkår, egne erfaringer i og utenfor klinikken, samt kulturelle forventninger, sammen preger den profesjonelles forståelse av seg selv og arbeidet. I en tid med økende behov for arbeidskraft innen helse- og omsorgsyrker, er studien en empirisk basert påpekning om betydningen av å tenke helhetlig. Ikke bare om den alvorlig syke og døende pasienten, men også om profesjonelle helsearbeidere som arbeider i grenselandet mellom liv og død.

Kjetil Moen (46) er sykehusprest ved Stavanger Universitetssjukehus og universitetslærer ved UiS. Han er utdannet cand.mag. fra UiO og cand.theol. fra Menighetsfakultetet. Moen bor i Sandnes.

Tekst: Benedicte Pentz

Kjetil Moen

Sykehusprest Kjetil Moen disputerer 9. september.