MENY

Ikke AM-bygg til UiS

UiS får ikke midler til nytt bygg ved Arkeologisk museum i regjeringens forslag til statsbudsjett. – Dette er svært skuffende. Vi setter vår lit til at Venstre og KrF får inn startbevilgningen i budsjettforhandlingene med regjeringen, sier UiS-direktør John B. Møst.

I tillegg er innføringen av ny finansieringsmodell alvorlig for UiS, de andre nye universitetene og høgskoler. UiS taper 18 millioner kroner på omleggingen. Innføring av modellen gir en formidabel omfordeling i sektoren.

– Dette betyr i praksis å ta fra de fattige og gi til de rike, der de nye universitetene og de største høgskolene får dårligere vilkår og de gamle universitetene bedre. Sammen med UiA og Nord universitet vil vi jobbe for å få utsatt innføringen av ny finansieringsmodell, sier UiS-direktøren.

I en fellesuttalelse fra rektorene ved UiA, UiS og Nord universitet ber de Stortinget i statsbudsjettet for 2017 gjøre endringer i innføringen av ny finansieringsmodell, slik at alle institusjoner gis samme utgangspunkt til å tilpasse seg ny modell.

Nybø varsler kamp

De tre rektorene har også skrevet en kronikk i Stavanger Aftenblad om ny finansieringsmodell.

Nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Iselin Nybø (V), varsler kamp mot Høyre om ny finansieringsmodell.

Nybø sier til Stavanger Aftenblad at hun har tatt saken opp internt i partiet og at den tas inn i budsjettforhandlingene med regjeringen.

– Dette dreier seg om framtiden til UiS. Å endre finansieringen på denne måten innebærer en stor overføring fra høyskoler og de nye universitetene til de såkalt gamle universitetene, sier Nybø til avisen.

Nybø mener endringen enten burde vært gjort ved at den ikke medfører overføring mellom institusjonene eller ved å smøre reformen med penger slik at ingen taper.

Startbevilgning til nybygg ved AM

Universitetet i Stavanger (UiS) ventet regjeringen i budsjettforslaget ville se betydningen av å bevilge de 10 millionene i startbevilgning til det nye 4800 kvadratmeter store formidlingsbygget ved Arkeologisk museum.

– Uten dette bygget er vi ikke i stand til å fullføre det formidlingsoppdraget staten har gitt oss. Bygget er også viktig i et sysselsettingsperspektiv i en vanskelig tid for regionen, poengterer Møst

Viktig nasjonalt

Direktør Ole Madsen ved Arkeologisk museum viser til at museet styrker UiS på fagfelt og områder der det er begrenset kompetanse nasjonalt.  

Han er også svært misfornøyd med regjeringens forslag, og påpeker at bygget er ferdig prosjektert og klart til oppstart.

– Bygget er dermed «gyte- og gryteklart». Dagens lokaler har lenge vært for små. Det begrenser både forskning, faglig utvikling, tilbudet til publikum og ikke minst forvaltningen av statens samlinger som Riksrevisjonen har påpekt ikke er tilstrekkelig ivaretatt i dagens bygg, sier han.

Teknologi- og innovasjonsbygg

UiS hadde også håpet på prosjekteringsmidler til det nye teknologi- og innovasjonsbygget til Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet på 15-20 millioner kroner. Heller ikke disse midlene ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett.

UiS får fem nye rekrutteringsstillinger i regjeringens forslag.

– Vi er glade for flere stipendiater, men hadde håpet på langt flere enn fem, sier John B. Møst.

I budsjettforslaget får Universitetet i Stavanger en samlet bevilgning på 1,383 milliarder.

I budsjettet ligger det også inne 150 millioner til de nye grunnskolelærerutdanningene som vil bli fordelt senere. UiS-direktøren understreker at UiS har en god grunnskolelærerutdanning, og forventer derfor at midler fra den ufordelte potten tilfaller UiS.

 

Andre kommentarer:

Khrono - uavhengig nettavis eid av Høgskolen i Oslo og AkershusStatsbudsjettet 2017: Den nye finansieringen best for de gamle. De gamle universitetene er nok en gang vinnerne når systemet for finansiering av universiteter og høgskoler legges om.

Universitetet i Agder:  Milliontap for Universitet i Agder i statsbudsjettet. Statsbudsjettet som i dag ble lagt fram gir ikke noe løft for Universitet i Agder. Det ligger ikke noen midler til Mechatronics Innovation Lab (MIL) og Universitetet i Agder taper 20 millioner kroner på omleggingen av finansieringssystemet. 

Nord universitet: Statsbudsjettet 2017: Nord universitet skuffet. Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer et nullbudsjett for Nord universitet, uten realvekst.

Universitetet i Bergen: Regjeringen følger opp Langtidsplanen. – Jeg er glad for at statsbudsjettet innebærer en reell økning til forskning og utdanning i Norge, og at regjeringen prioriterer kunnskap og innovasjon i sitt forslag til statsbudsjett, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Universitetet i Oslo: Riktig retning mot bedre kvalitet. –Det er positivt at regjeringen i større grad synes å vektlegge kvalitet i finansieringssystemet for forskning og høyere utdanning. Men budsjettet bidrar i for liten grad til å løse vedlikeholdsutfordringene i sektoren, sier prorektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo.

NTNU: Et bra budsjett for omstilling, men vi forventer en sterkere grønn profil. Vårt førsteinntrykk er at samlet sett er dette et godt statsbudsjett for norsk forskning og høyere utdanning. Dette vil hjelpe landet til en bedre kunnskapsbase for omstilling og fokuserer særlig på teknologi hvor NTNU kan bidra med mye, skriver rektor Gunnar Bovim i sin blogg

Norsk studentorganisasjon (NSO)På vei mot 11 måneder studiestøtte. I fjor ble regjeringen, KrF og Venstre enige om å foreslå en plan for opptrapping til 11 måneders studiestøtte. I dag ble det klart at dette følges opp og studentene får én uke ekstra i studiestøtte, utbetalt fra juni 2017. I tillegg bevilges det penger til bygging av 2200 studentboliger til neste år. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette er et budsjett som bidrar til en bedre økonomisk hverdag for studentene.

Forskerforbundet: Forskerforbundets første kommentar til forslag til statsbudsjett 2017: – Alt i alt er dette tilsynelatende et godt kunnskapsbudsjett. Regjeringen følger opp Langstidsplanen for forskning og høyere utdanning og styrker rammebevilgningene til UH-sektoren, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Universitets- og høgskolerådet: Fortsatt satsing på forskning og høyere utdanning. Regjeringens forslag til budsjett for 2017 viser en realvekst for kunnskapssektoren. – Vi synes det er positivt at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i sitt budsjettforslag. For sektoren generelt er budsjettet tilfredsstillende, men innføring av ny finansieringsmodell slår ulikt ut for institusjonene, sier Vidar L. Haanes, styreleder i UHR.

Forskningsrådet: Fortsatt vekst i forskningsbudsjettet. − Dette er et godt forskningsbudsjett som viser at regjeringen satser på forskning for å løse store samfunnsutfordringer, men det burde vært gitt mer til forskning for omstilling i næringslivet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Tekst: Elin Nyberg

 

 

 

 

 

 

John B. Møst

UiS-direktør John B. Møst.