MENY

IKT i Barnehagen – pedagogisk bruk av IKT

Norgesuniversitetet - NUV – har i sin nasjonale fordeling av støtte til utviklingsprosjekter innen fleksibel læring for 2007 tildelt 400.000 kroner til UiS-søknaden "IKT i Barnehagen. Pedagogisk bruk av IKT i barnehage og førskolelærerutdanning".

Prosjektleder er Tor Åge Risnes, UiS HUM i et faglig samarbeid med informatikkmiljøet i lærerutdanningene ved Høgskolen i Tromsø.

Prosjektet passer godt inn i universitetets strategi for teknologistøttede utviklingsprosjekter som vi har ønsket å iverksette, og studiet vil etter utvikling og utprøving være aktuelt både som eksternt finansiert tilbud og som fordypningsfag for ordinære førskolelærerstudenter.


En kort beskrivelse av prosjektet:

Ny rammeplan og temahefte om IKT i barnehagen øker fokuset på bruk av digitale verktøy i barnehagen, både som del av den pedagogiske virksomheten, og som hjelpemiddel i dokumentasjon og kommunikasjon mellom barnehage og hjem.

IKT kan være et kraftig verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, gjennom å la barn få se at digitale medier kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. I skolen vil barna møte den digitale hverdag allerede fra første trinn i form av at digital kompetanse er definert som den 5. basisferdighet, og det vil være naturlig at barnehagene følger opp dette og lar barna bli kjent med digitale medier før de begynner på skolen.

Dette reiser nye utfordringer og problemstillinger til barnehagene – og vi ønsker å se nærmere på dette ut i fra problemstillingen: ”Hvordan kan barnehagen ta i bruk digital teknologi som skapende verktøy i det pedagogiske arbeidet?”
Krav til samarbeid og kommunikasjon med foreldre, barnehager og samfunnet utfordrer barnehagen på hvordan de kan og bør ta i bruk Internett for kommunikasjon og samhandling. Vi vektlegger læring og kjennskap til varierte digitale verktøy og hvordan disse kan brukes pedagogisk i barnehagen. For å i møtekomme rammeplanens krav til dokumentasjon og barns medvirkning vil bruk av digitale verktøy være et kraftig redskap.

Dette prosjektet vil være et nettbasert studietilbud som i første omgang retter seg mot pedagogisk personale i barnehager. Det vil være et tilbud om videreutdanning innen bruk av IKT og digitale medier i det daglige arbeidet i barnehagen.

Sentrale temaer som berøres vil være:
• Hvordan ta i bruk digitale verktøy i dokumentasjon overfor foreldre og andre?
• Hvordan ta i bruk en læringsplattform (LMS) i foreldresamarbeid?
• Hvordan er barns digitale hverdag? Hvorfor bør barnehagen ta i bruk digitale verktøy?
• Etikk, sikkerhet og opphavsrett på Internett.

I tillegg vil prosjektet bidra til å skaffe institusjonene konkrete erfaringer med digitale mapper/portofolio som metode og grunnlag for vurdering i gjennomføringen av studiet.