MENY

Ingeniørutdanningen på Tek.Nat. evalueres

UiS er godt i gang med den interne prosessen på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet i forbindelse med NOKUT-evalueringen av ingeniørutdanningen.

Det var Kunnskapsdepartementet som i fjor høst ga NOKUT i oppdrag å evaluere utdanningene som følger rammeplanen for ingeniørutdanning.

Evalueringen er ett av tiltakene i realfagssatsingen ”Et felles løft for realfagene” som statsråd Øystein Djupedal lanserte i juni 2006.

- Det er de tre-årige bachelorutdanningene i ingeniørfag som skal evalueres og ikke masterfagene, sier prosjektansvarlig for den interne prosessen på fakultetet, førsteamanuensis Helge Bøvik Larsen.

- Bakgrunnen er et ønske om å se på ressursutnyttelsen og nasjonal arbeidsdeling for å sjekke kvaliteten i utdanningen.

Eneste universitet
UiS er det eneste universitetet som er med i evalueringen. NTNU har bare fem-årige løp og faller derfor utenfor evalueringen.

- Det er et stort arbeid som nå er i gang internt på fakultet og i utdanningsavdelingen, sier Bøvik Larsen.

- Alle instituttene på fakultetet er involvert i prosessen. Evalueringen er knyttet opp mot flere prosesser. NOKUT skal i løpet av prosessen komme på institusjonsbesøk og foreta en avtakerundersøkelse. Det innebærer intervjuer av bedrifter, institutter og kandidater som er uteksaminert fra UiS på de forskjellige utdanningene.

Selvevaluering
- Det er i tillegg lagt opp til en omfattende selvevaluering som skal som skal gå gjennom alle sider av ingeniørutdanningen på fakultets- og instituttnivå.

Det er nedsatt en styringsgruppe på UiS som består av: Rektor Ivar Langen, dekan Per Arne Bjørkum, TN., fakultetsdirektør Gro Sokn, TN, prodekan for undervisning Tore Wiig, TN, instituttleder Ole Andreas Songe-Møller, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, undervisningsdirektør Kristofer Henrichsen og to studenter. Rådgiver Fredrik Skaar, utdanningsavdelingen er sekretær for gruppen mens Helge Bøvik Larsen er prosjektleder for selvevalueringen.

Spørreskjema
Deler av evalueringen er basert på en spørreundersøkelse blant studentene for å kartlegge studentreaksjoner på bakgrunn av spørsmål fra utdanningsavdelingen.

- Noe av poenget er blant annet å få en indikasjon på arbeidsinnsatsen til studentene under studiet, sier Bøvik Larsen.

Selvevalueringen skal være ferdig 31. mai. Nest trinn blir institusjonsbesøk og høringer, sier Bøvik Larsen.

- Så langt har det vært en god prosess og et godt samarbeid internt mellom fakultet og stab, og en selvevaluering er i seg selv er uansett nyttig, sier Bøvik Larsen. .

Sluttrapport fra NOKUT skal leveres departementet innen juni 2008.