MENY

Innovasjon og teknologi avgjørende for norsk oppdrettsnæring

Hilde Ness Sandvold belyser i sin doktoravhandling innovasjon som en avgjørende faktor innen norsk oppdrett. En effektiv landbasert smoltproduksjon har vært spesielt viktig for næringen.

- Lakseoppdrett har utviklet seg til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer. Drivere for denne utviklingen har vært mange innovasjoner og en sterk teknologisk utvikling som har gitt høy produktivitetsveks, sier Hilde Ness Sandvold.

Hun forklarer at reduserte produksjonskostnader har bidratt til å styrke norsk lakseoppdretts konkurranseevne på det globale markedet sammenlignet med andre matvareprodusenter. I avhandlingen belyser Sandvold viktige sider ved landbasert smoltproduksjon, som er en av de viktigste innsatsfaktorene for norsk laksenæring,

Kostnadseffektiv smolt-produksjon avgjørende

Et viktig bidrag til reduksjonen i produksjonskostnadene i matfisk-leddet fra oppstart på 1970-tallet og frem til i dag, har vært bedre og billigere innsatsfaktorer.

- Den viktigste innsatsfaktoren i lakseproduksjon, etter fòr, er smolt. Innovasjoner og produktivitetsvekst i settefisk-næringen har gitt matfisk-anleggene smolt til sterkt reduserte priser de siste 30 årene, forteller Sandvold, og forklarer videre at settefiskproduksjon spiller en viktig rolle i bærekraftig vekst for norsk lakseoppdrett. Innovasjoner og teknologisk fremgang i landbaserte ferskvanns-anlegg er derfor hovedfokus i avhandlingen.

Måler effekten av innovasjon

Sandvold belyser relevansen av innovasjoner i norsk lakseproduksjon ved å måle de økonomiske effektene av dem, og drivere for økonomisk vekst som produktivitet og effektivitet er brukt for å undersøke de økonomisk resultatene mellom bedrifter og regioner.

- Leverandørene av settefisk har hatt en betydelig produktivitetsvekst i perioden som følge av innovasjoner på viktige felt som avl og genetikk, fiskehelse, fòr, teknologi og utstyr. Videre har innovasjoner som innføring av vaksine, bruk av kunstig lys ved smoltifisering og resirkulering av vann har medvirket til at matfisk-leddet har fått en smolt til en mye lavere pris enn tidlig i perioden, sier Sandvold.

I avhandlingen viser hun også til at produksjonstiden på land er blitt mye kortere, men også at den sterke positive produktivitetsveksten har stoppet opp, og har flatet ut de senere år.

UIikheter og utflating 

Effektivitets-analyser av næringen viser at ikke alle selskap opererer like effektivt.

- Dette skyldes både firma-spesifikke forhold og forskjeller som tilskrives geografisk region, sier Sandvold og forklarer dette med at noen regioner synes å ha høyere kostnader enn andre.

Hun viser også til forskning som støtter eksisterensen av en sterk lærings-effekt i smoltproduksjon.

- Dette innebærer at eldre selskap som har tilegnet seg erfaring og ekspertise synes å oppnå bedre resultat enn nye, når det gjelder teknologisk effektivitet, selv om nyetablerte selskap har mulighet for å ta i bruk den nyeste teknologien med en gang, sier hun, og tror at landbasert produksjon blir enda viktigere i framtiden.

Miljøvennlig teknologi

Avhandingens fire artikler gir en analyse av en del av næringen som ikke tidligere har vært belyst i økonometriske termer. Landbasert smoltproduksjon foregår i lukkede anlegg hvor fare for rømming er redusert og utløpsvann blir renset før utslipp. Det er en miljø-vennlig teknologi som kan videreutvikles til også å kunne produsere større fisk enn det tradisjonelt er blitt gjort. Mulighetene er mange ved å utvikle landbasert produksjon til å kunne stå for større del av produksjonen.

Hilde Ness Sandvold forsvarte avhandlingen “Econometric Analysis of Innovation, Productivity Growth and Efficiency: Applications to the Norwegian Salmon Farming Industry” ved Universitetet i Stavanger 12. Februar 2015.

Sandvold er er siviløkonom fra Universitetet i Stavanger. Veileder for doktoravhandlingen har vært Kristin H. Roll med Ragnar Tveteraas og Frank Asche som medveiledere.