MENY

– Internasjonalisering kan lette omstillinger

Dersom studentene integreres bedre i det akademiske fellesskapet vil de fullføre bedre og få bedre karakterer, framholdt statssekretær Bjørn Haugstad på Internasjonaliseringskonferansen. Han viste til at slik integrering er et kjennetegn ved mange av de gode universitetene internasjonalt.

Statsekretær Bjørn Haugstad Statsekretær Bjørn Haugstad snakket om utfordringene framover på konferansen. (Foto: Elin Nyberg)

Haugstad påpekte at det ikke bare er de velstående universitetene utenlands som er opptatt av dette og viste til et besøk på et brasiliansk universitet som la vekt på å engasjere laveregrads studenter i laboratoriearbeid.

Statsekretæren mente dette er en vinn-vinn-situasjon; studentene ble inkludert i arbeidet på universitetet og universitetet fikk hjelp med datainnsamling.

Internasjonaliseringskonferansen som i år arrangeres for femte gang, går av stabelen på Universitetet i Stavanger (UiS) 9. og 10. mars. Konferansen arrangeres av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid med Internasjonalt kontor ved UiS, og regnes som årets viktigste møtested for alle med interesse for internasjonalisering av høyere utdanning.

Utfordringene framover
Bjørn Haugstad snakket om utfordringene universitets- og høgskolesektoren står foran i årene framover.

Han påpekte at UH-sektoren må være med på det løftet som må tas i en situasjon med sviktende inntekter fra olje- og gassindustrien, økt internasjonal konkurranse, store endringer i arbeidslivet, integrering av flyktninger og arbeidsinnvandrere, flere eldre og færre yngre til å bære byrdene.

– For å møte dette må produktiviteten økes betydelig og vi må få flere arbeidsplasser med grønn verdiskapning. Universitets- og høgskolesektoren er en viktig brikke i dette, framholdt han.

– Vi må utvikle sterke fagmiljøer, men er det tilstrekkelige krav i utdanningene? spurte han

For lave faglige ambisjoner
Våren 2017 vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Her vil det bli pekt på utfordringer regjeringen mener sektoren har, som at institusjonene gjennomgående har for lave faglige ambisjoner på studentenes vegne og at det er for store variasjoner i karaktersettingen mellom læresteder.

– Utdanningsinstitusjonene skal inspirere studentene. De skal ikke lære å reprodusere læreboka på eksamen, sa Haugstad på konferansen.

– Norske studenter har også for svak gjennomføring eller foretar omvalg som ikke i seg selv er rasjonelt begrunnet. Det et for lite bruk av studentsentrerte lærings- og undervisningsformer og den digitale aktiviteten er i praksis styrt av enkeltpersoner og ildsjeler, sa Haugstad.

For dårlig kontakt med arbeidslivet
Statsekretæren pekte også på for få godt sammenskrudde studieprogram og at fagmiljøenes kontakt med arbeidslivet er for dårlig. Han viste også til en undersøkelse som sa at 40 prosent av arbeidsgiverne ikke vil ansette kandidater uten internasjonal erfaring.

– Vi må sikre samspillet med arbeidslivet. Studentene må ha med seg arbeidsmetoder, og holdninger som er nødvendige for at arbeidslivet skal være på høyden om 10 til 15 år, fastslo statsekretæren som også mener den pedagogiske kompetansen er for lite vektlagt.

– Det er tydelig hva som kreves for å bli en god forsker, men mindre tydelig hva som kreves for å bli en god underviser, sa Haugstad som også er bekymret for at mye av utviklings- og kvalitetsarbeidet skjer blant de administrativt ansatte.

– Flere faglige ansatte må involveres og ansvarliggjøres her, understreket han.

For få vil ut
Paneldebatten på konferansens første dag hadde «Hvordan bidrar internasjonalisering til økt kvalitet?» som tema. Her ble problemet med å få norske studenter til å reise ut, tatt opp.

Jannecke Wiers- Jenssen fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) mente en av årsakene er at mange norske studenter er godt voksne.

– Vi bør derfor sette inn støtet tidlig og ikke bare ha fokus på å reise ut i forbindelse med en mastergrad. Det kan være bedre å satse på å få bachelorstudenter til å dra ut, mente hun.

Prorektor Dag Husebø ved Universitetet i Stavanger påpekte at det er viktig at utdanningsinstitusjonene formidler hvorfor studentene bør reise ut, legger internasjonalisering inn i de faglige planene og i planene er konkret om hva som skal oppnås med internasjonaliseringen.

– Som utdanningsinstitusjoner kan vi påvirke hva studentene synes er viktig og hva de prioriterer, sa han.

Tekst: Elin Nyberg