MENY

Jobber videre med omstilling

Den vanskelige økonomiske situasjonen preget flere av sakene på styremøtet på UiS torsdag 26. november.

- UiS aldri har hatt større aktivitet enn i dag, men det må frigjøres midler fra lønnsmidler til utviklingsmidler. Vi inviterer nå styret til å bidra i arbeidet med å finne en retning i omstillingsarbeidet, sa universitetsdirektør Per Ramvi i sin introduksjon til saken om Balansert omstilling for utvikling (BOfU).

UiS nå er inne i en fase der alle enheter utarbeider tiltaksplaner for BOfU. Styret ble i dag orientert om arbeidet for å kunne presisere retning og omfang på prosessen.

Nedbemanning
I saken som ble behandlet i dag heter det at de fire faglige enhetene bør ha som mål å redusere årsverksbruken på statlig finansiering med minst 50 årsverk over tre år.
Flere av styremedlemmene etterlyste mer klar tale i BOfU-prosessen. Et av disse var Christina Ullenius, som etterlyste mer konkrete handlingsplaner fra fakultetene. Fredrik Skår viste på sin side til at fakultetene har svart på forespørsel om innsparinger, og at det blir vanskelig å konkretisere mer enn det som allerede er gjort.

- Må se alvoret
Bjørn Kvalsvik Nicolayen etterlyste en tydeligere framstilling av konsekvensene for de ulike enhetene. Spørsmålet om nedbemanning kommer plutselig, mener han.

- Fakultetene tar ikke saken alvorlig og jeg ser ikke at det er vilje til å spare. Det synes for meg som alvoret i situasjonen ikke siger inn i organisasjonen, sa Nicolaysen. Han fikk vedtatt et tilleggsforslag om at en plan for tiltak legges frem på neste styremøte.
Gunnar Berge antydet at det kan bli vanskelig å gjennomføre omstillingstiltak uten at det berører mennesker.

- Vi må gjøre de tiltak som er nødvendige for å få UiS i balanse. Det er svært liten grunn til å vente vekst, verken på kort eller lang sikt, sa han.

På styremøtet i februar vil styret ta stilling til omstillingsforslagene fra fakultetene og enhetene.

Mål og planer

I mars 2010 overleverer UiS mål og planer for 2010 til Kunnskapsdepartementet. Dette er en del av institusjonens samlede rapportering til departementet og består av en rapportdel for 2009 og en plandel for 2010. Dokumentene er en operasjonalisering av institusjonens egen strategi frem mot 2020 og fakultetenes handlingsplaner. I plandokumentet er det lagt opp til at UiS skal kunne nå KDs mål for sektoren.

Ramvi sa at planene legger opp til at UiS i fremtiden skal ha ressurser til å kunne ta inn studenter på nasjonale satsingsområder, i tillegg til å realisere egen strategi.

Endringer i studieporteføljen
Styret vedtok å legge ned bachelorprogrammet i samfunnsfag med personalledelse. Det samfunnsvitenskapelige fakultet får til gjengjeld to nye bachelorprogrammer: Sosiologi med oppstart i 2010 og statsvitenskap med oppstart i 2011.
Styret vedtok også å opprette et erfaringsbasert masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse og et bachelorprogram i ingeniørfag (elektro Y-vei). I samarbeid med Universitetet i Tromsø skal det fra høsten 2010 tilbys spesialisering i maritimt miljø og sårbarhet i Arktis i masterprogram i samfunnssikkerhet.

Større eierandel i Prekubator

Styret vedtok å kjøpe Næringsrådet i Rogalands eierandel på syv prosent, samt 15 prosent av iParks eierandel i Prekubator AS, som er UiS’ selskap for kommersialisering av forskning (TTO).

Universitetet har hittil hatt en eierandel på 14,8 % i selskapet. UiS ønsker å være førende i utviklingen av Prekubator AS. Gjennom direkte og indirekte eierskap kontrollerer UiS etter kjøpet nå totalt 50,9 % av aksjene i Prekubator.

Nye doktorer
Styret ga doktorgraden til tre UiS-ansatte: Trond Åge Langeland, Trude Berg Andersen og Polina Matre
Se møteinnkalling og sakspapirer