MENY

Kjønn og estetikk mellom kunst og akademia

Kunstnere og forskere møttes gjennom videokunst, foredrag og diskusjon på konferansen STING 2008 – kjønn og estetikk i et flermedialt perspektiv i slutten av november. Og med dèt skapte Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger et møtested for teori og praksis.

Konferansens agenda var å se nærmere på det estetiske feltet gjennom et kjønnsperspektiv. Blant en rekke kunstnere og nordiske akademikere var også den internasjonalt anerkjente litteraturviteren Toril Moi til stede på konferansen. Moi er professor ved Duke University i USA og i 2005 ble hun utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Stavanger. Hun uttrykte stor begeistring for konferansens kombinasjon av kunstuttrykk og teoretiske betraktninger.

– Kunsten kan si noe til teorien og teorien kan si noe til kunsten, slo Moi fast tidlig i sitt innlegg. Hun var siste foredragsholder på konferansen og holdt et engasjert innlegg til et fullsatt loft på Tou Scene.

Hvorfor skrive?
– Det handler om å gi kunsten egenverdi, og ikke bare se de litterære tekstene gjennom teorien, forklarte Moi som holdt et tilgjengelig innlegg om Simone Beauvoirs syn på litteratur og hennes svar på hvorfor man som forfatter skal skrive.

– Beauvoir sier vi må skrive for å overvinne vår eksistensielle ensomhet, ja, for å være sammen med andre gjennom teksten. For hva skjer når man skriver og når man leser en tekst? Jo, forfatteren viser fram en verden som leseren kan ta del i, forklarer Moi og siterte den franske eksistensialisten og forfatteren: ”Når forfatteren får meg til å oppleve hans nærvær, så får han meg samtidig til å oppleve hans verden.”

Moi baserte videre sine betraktninger på Beauvoirs litteratursyn og påpekte at litteraturen er det eneste stedet som kan formidle noe som er helt unikt for mennesket.

– Når leseren identifiserer seg med den stemmen som viser henne verden, får leseren også en opplevelse av hvordan et annet liv smaker. Litteraturens gave til verden er intersubjektivitet. Litteraturen viser forskjellige måter å være i verden på, og slik sett er litteratur en kilde til genuin innsikt, forklarte Moi til et lydhørt publikum.

Studiesirkel ble konferanse

Blant foredragsholderne var også Ulla Angkjær Jørgensen fra NTNU som snakket om ”Feminisme og kropsforskrækkelse” og hennes kollega Anne Gjelsvik om ”Det maskuline hjemmet – nostalgi eller utopi?”. Ingvil Hellstrand fra UiS holdt innlegg om ”Normativ kroppsidentitet i Science-Fiction” (Les artikkel på Forskning.no).

Utgangspunktet for den to dagers lange konferansen var studiesirkelen STING i Stavanger som har bestått av akademikere og utøvende kunstnere. Den røde tråden har vært kjønn og estetikk, og siden oppstart i 2006 har sirkelen bedrevet reell tverrfaglighet på grensen mellom kunst og akademia, og mellom kunstsjangere og akademiske disipliner.

– I denne studiesirkelen har vi akademikerne opplevd det som fruktbart å komme tett inn på kunstnerne og deres perspektiver, og kunstnerne i gruppa har fått utforske teoretiske sider av sitt arbeid. Vi håper at denne konferansen likedan kan skape interaksjon mellom det kunstneriske og det akademiske, sier Henriette Thune på vegne av arrangørene.

Thune er stipendiat ved Institutt for kultur og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun holdt et foredrag basert på sin doktorgrad om relasjonen mellom form og ideologi i det estetiske. Hun brukte Morten Traaviks ”Miss Landmine 2008” som case, og argumenterte for hvordan man kan bruke Mikhail Bakhtins begrep ”estetisk hendelse” for å si noe om hvordan dette aktuelle kunstverket stadfester ideologiske sannheter og utfordrer våre holdninger – blant annet om kjønn og kjønnsroller knyttet til mannen som viser fram missene sine.

I løpet av konferansen ble en rekke videokunst vist, én av dem, ”Nobody will observe” viste kunstneren Anne Klovning som stripper i en skog i fronten av en bil. Kontrasten mellom pin-up-idealet og hennes klønete stripping, problematiserte både betrakterrollen som sådan og vår egen betrakterrolle som seere av kunstvideoen.

Etter videokunst og foredrag ble det åpnet opp for spørsmål og diskusjon med en aktiv og kompetent sal.

Gjensidig samtale
Moi trakk også fram Det annet kjønn hvor Beauvoir stiller spørsmålet: Hvem er den andre?

– Hvordan er det å være kvinne i Afghanistan? Det kunne en afghansk kvinnelig forfatter ha fortalt oss gjennom litteraturen, om hun hadde fått gått på skole. Litteratur er et estetisk verk som formidler kunnskap, påpekte hun før hun også trakk fram at for å forstå den andre, må vi jobbe med gjensidighet.

Konferansen avsluttet med en paneldebatt som gikk til kjernen: Hvordan skal kunstnere og forskere få til en gjensidig samtale? Snakker forskeren til kunstneren – til den andre? Snakker kunstneren til forskeren – til den andre? Hadde forskerne og kunstnerne på konferansen en felles gjensidig samtale?

Ordstyrer Wenche Mühleisen var ikke i tvil: Dette skal vi jobbe mer med!