MENY

Klimaendringer som trusselbilde

Konsekvenser av klimaendringer er tema på samfunns-sikkerhetskonferansen 2008 som arrangeres ved UiS den 7. januar. Nobelprisvinner Dr. Rajendra Kumar Pachauri fra FNs klimapanel, statssekretær Raymond Johansen i utenriksdepartementet og meteorolog Siri Kalvig er blant deltakerne.

- På konferansen vil ulike konsekvenser av klimaendringer bli presentert. Foredragsholderne vil blant annet ta opp hvordan vi kan være forberedt på de endringene som vil komme, forteller medlem av programkomiteen og dekan ved Det samfunns-vitenskapelige fakultet ved UiS, Marit Boyesen.

Konferansen åpnes av fungerende fylkesmann Harald Thune og statssekretær i utenriksdepartementet Raymond Johansen vil holde åpningsforedraget.

Globale, nasjonale og lokale konsekvenser
På programmet står foredrag om konsekvenser av klimaendringer internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Dr. Rajendra Kumar Pachauri, som i 2007 ble tildelt Nobels fredspris sammen med Al Gore, og som er leder av FNs klimapanel, vil belyse problematikken i et internasjonalt perspektiv.

Professor Oluf Langhelle ved UiS vil presentere det nasjonale perspektivet og forsker Carlo Aall ved Vestlandsforskning vil holde foredrag om konsekvenser av klimaendringer i et lokalt perspektiv.  

Værmelding og scenarier
På konferansen vil meteorolog Siri Kalvig gi en værmelding for Norge i år 2040 og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) vil presentere to ulike scenarier for konsekvenser av klimaendringer.

Presentasjonen av scenariene følges opp av paneldebatt med deltakere fra ulike instanser, deriblant forsvaret, Sosial- og helsedirektoratet, Finansnæringens hovedorganisasjon og Kystverket. Paneldeltakerne vil kommentere hvilke beredskaps-messige utfordringer konsekvenser av et endret klima kan medføre.

Strategi og utfordringer
Direktør i DSB, Jon Lea, vil dessuten holde foredrag om arbeidet med en nasjonal strategi for tilpasning til klimaendringer og generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp vil presentere sitt syn på klimautfordringene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland vil holde middagsforedrag under konferansemiddagen ved Universitetet i Stavanger. Aasland har i rollen som fylkesmann i Rogaland vært med som leder av konferansens programkomité fram til hun ble statsråd.  

For femte gang
Den nasjonale konferansen "Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder 2008" er den femte i rekken. Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland politidistrikt, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fellesoperativt hovedkvarter og Universitetet i Stavanger.

Målet med konferansen er å skape debatt, presentere ny kunnskap og være en arena for tverrfaglig samarbeid. Målgruppen for konferansen er ledere og fagpersoner innen forsvaret, sivil administrasjon, fylkesmenn, politiet, helsevesenet, frivillige beredskapsorganisasjoner, landsdekkende næringslivs-organisasjoner, media og forskere.

Samfunnssikkerhetskonferansen finner sted i Tjodhallen på Universitetet i Stavanger, Ullandhaug 7. januar 2008. Siste frist for påmelding er 21. desember. Les mer på konferansens nettsider.

Les mer om fredsprisvinner Dr. Rajendra Kumar Pachauri