MENY

Knud Knudsen i programstyret for Utdanning 2020

Divisjonsstyret for store satsinger i Forskningsrådet har oppnevnt UiS-professor Knud Knudsen som medlem av programstyret for Utdanning 2020 - Norsk utdanning fram mot 2020 (2009-2018).

Utdanning 2020 etterfølger programmet Kunnskap, utdanning og læring (KUL) (2003-2007) og løper parallelt med programmet Praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (PraksisFoU (2006-2010). I likhet med disse programmene er Utdanning 2020 finansiert av Kunnskapsdepartementet. Det er i tråd med St.prp. nr 1 (2008-2009) bevilget 19 mill. kroner til Utdanning 2020 i 2009 og det er lagt opp til årlige bevilgninger på 24 mill. kroner videre i programperioden.

Programstyret skal ledes av professor Kirsti Klette (UiO). Foruten Knud Knudsen vil det bestå av professor Lars-Erik Borge (NTNU), professor Mikael Alexandersson (Göteborgs universitet), ekspedisjonssjef Eivind Heder (KD), seniorkonsulent Jorunn Dahl Nordgård (Utdanningsforbundet), rådgiver Jorun Sandsmark (KS), forskningsleder Ingrid Helgøy (Rokkansenteret, UiB) professor Ingegerd Tallberg Broman (Malmö högskola) og professor Svein Lorentzen (NTNU).

Programmets hovedmål er å styrke utdanningsforskningen ved å fremme forskning på et høyt vitenskapelig nivå og styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming, forvaltning, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse. Flere fag og forskningsmiljøer skal stimuleres til å forske på problemstillinger knyttet til utdanningssektoren og til grenseflatene mot andre sektorer.

For å realisere hovedmålene legger programmet vekt på å:
  • bygge sterke forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt
  • styrke rekrutteringsgrunnlaget i utdanningsforskningen
  • styrke det teoretiske og metodiske fundament for utdanningsforskningen
  • stimulere til prosjekter som kombinerer ulike teoretiske perspektiver og metodiske fremgangsmåter samt longitudinelle studier
  • konsentrere forskningen tematisk om utfordringer i sektoren og løfte underforskede områder som barnehage, videregående opplæring, fag- og yrkesopplæringen, høyere utdanning og voksnes læring
  • styrke kommunikasjonen mellom forskere innbyrdes og mellom forskere og brukere

Programmet åpner for forskningsprosjekter innenfor følgende fire bredt anlagte tema:
  • Utdanningens mål, innhold, undervisning og arbeidsmåter
  • Vurderingsformer, læringsprosesser og læringsutbytte i utdanningene
  • Styring, ledelse og organisering av utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Utdanning og samfunn

Både prosjekter som belyser ett temaområde og prosjekter som krysser flere tema er interessante og relevante for den nye programsatsingen. Temaene skal ikke sees uavhengig av hverandre, og det er særlig opplagte sammenhenger mellom temaområdene A og B.