MENY

Knut Arne Sund disputerer

Knut Arne Sund disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger torsdag 16. juni med avhandlingen ”Contribution to Supply Chain Management and Incentive Modeling with Application from the Upstream Oil and Gas Industry”.

Knut Arne Sund (35) har forsket på kommersielle utfordringer som er knyttet til boring og brønn i oljeindustrien. I sin forskning har han særlig fokusert på samhandling mellom operatørselskap og leverandører. Tittelen på avhandlingen er ” Contribution to Supply Chain Management and Incentive Modeling with Application from the Upstream Oil and Gas Industry”. Den består av fire artikler.

Kvalitativ studie
Sunds forskning bygger på en kvalitativ studie som belyser utfordringer som oppstår i relasjonene mellom kommersielle aktører i boreprosessen. Et av resultatene fra undersøkelsen viser at insentivmekanismer som regulerer forholdet mellom partene ikke fanger opp kompleksiteten i prosjektene. Det påvirker produktivitet, kostnadseffektivitet og HMS negativt.

Partenes preferanser
Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Sund belyst forståelsen for partenes preferanser og videre knyttet partenes preferanser opp mot insentiver. Satsingen innenfor utvikling og implementering av ny teknologi og nye arbeidsprosesser for økt produktivitet har vært stor i næringen de siste årene – uten at de ulike aktørenes preferanser har blitt ivaretatt i særlig stor grad, mener Sund.

Forskningen viser at de involverte partene ikke nødvendigvis er enige om hvorvidt den overordnede strategien og målsettingen for boreprosjekter er til det beste for alle involverte parter. Som en konsekvens vil noen av partene prioritere egen portefølje på bekostning av den totale verdiskapningen i verdikjeden. I avhandlingen blir mulige tiltak diskutert. Et av dem er å utvikle en insentivmodell hvor leverandørenes belønning relateres til spesifikk verdiskapning i boreprosjekter. Det kan føre til forbedring av produktivitet, kostnadseffektivitet og HMS.

Tid: Kl. 12.15, torsdag, 16. juni
Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.
Prøveforelesning: Kl. 10.00 samme sted

Oppgitt emne for prøveforelesning: ”Inter-organizational relationships and incentives: Empirical evidence from selected sectors”

Bedømmelseskommité:
1. Professor Jens Ove Riis, Aalborg University, DK
2. Professor Christopher Irgens, Strathclyde University, UK
3. Professor Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger
(administrator)

Hovedveileder: Professor Jan Frick, UiS
Leder av disputasen: Førsteamanuensis Hirpa Lemu Gelgele, UiS

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte.