MENY

Kommende kriser og katastrofer

Det var komplekse tema som ble presentert under årskonferansen for forskningsprogrammet SAMRISK som ble arrangert ved UiS 14. og 15. oktober.

- Samfunnssikkerhet er et komplekst begrep. Sikkerhet har med mennesker å gjøre og er dessuten en type kunnskap om noe som skal skje i framtiden, sa J. Peter Burgess fra Institutt for fredsforskning, PRIO, til de frammøtte på konferansen for SAMRISK (Samfunnssikkerhet og risiko) i regi av Forskningsrådet.

Burgess holdt blant annet en presentasjon om begrep og praksis i forskning om samfunnssikkerhet og risiko, hvor han framholdt at all sikkerhet er samfunnssikkerhet.

- Å utøve sikkerhet er å ta stilling til våre verdier, sa Burgess, før forskning i SORISK-prosjektet (The Social Determination of Risk: Critical Infrastructure and Mass Transportation Protection in the Norwegian Civil Aviation Sector) ble presentert.

Sikkerhet på flyplasser
UiS-stipendiat Elise Olsvik la fram deler av sin doktorgrad ”Security challenges in the Norwegian Aviation Sector”, der hun forsker på hvordan sikkerhet utøves på flyplasser.

I forskningen sin skal hun blant annet finne svar på hvilke konsekvenser det får for sivil luftfart i Norge når sikkerhetsregelverk fastsatt av EU må følges.

SORISK var bare ett av de mange prosjektene med støtte fra Forskningsrådet som ble presentert. De 90 deltakerne fikk dermed faglig påfyll på flere aktuelle tema - deriblant klima og infrastruktur, personvern og sikkerhet, læring av ulykker, usikkerhet i finansnæringen og forebygging av terrorisme.

Når er det krise?
Diskusjoner rundt krisebegrepet ble det også tid til. Kerstin Castenfors, medlem av programstyret for SAMRISK og direktør ved CastenforsCMConsulting, tok opp risiko som et sosialt bestemt begrep.

- Når alle er enige om at det er en krise, er det en krise, sa Castenfors og pekte på at trusler og risiko alltid må forstås ut fra hvem det er som har makt til å definere hva som er en trussel og en krise.

Et annet dilemma i sikkerhetsforskning og særlig innenfor krisehåndtering, er gjerne hvem som skal koordinere og ta ansvar når en krise oppstår. Leif-Magnus Jensen ved Handelshøyskolen BI var en av dem som tok opp hvordan det i krisearbeid alltid er mange som vil koordinere, men ingen som vil bli koordinert.

- Om lag 40 prosent av pengene som brukes til logistikk i nødhjelpsarbeid er bortkastede penger, hevdet Jensen, som sammen med sine kolleger i HUMLOG-prosjektet forsker på hva som må til for at logistikken skal fungere og prosenten reduseres.

UiS-forskning
Senter for samfunnssikkerhet og risikostyring, SEROS, ved UiS la dessuten fram status for sine prosjekter og sin aktivitet innenfor både forskning og undervisning. Professor Karina Aase viste fram bredden i samfunnssikkerhetsforskningen ved å nevne prosjekter innenfor områder som helse, transport, olje og gass, humanitære kriser og bank og finans.

Konferansen ble åpnet av dekan Marit Boyesen ved Samfunnsvitenskaplig fakultet, som selv sitter i programstyret for Forskningsrådets nye program om Transportsikkerhet (TRANSIKK).

Les mer om prosjektene i forskningsrådets program SAMRISK

Les også: Bedre helsetjenester i Europa