MENY

Konferanse om fremtidig barnevern

Barnevernsdagene 2008 arrangeres på Universitetet i Stavanger 24. -25. april. Tema for konferansen er "Fremtidsvisjoner for et nytt barnevern i Norge".

Barnevernet er et felt der mange ulike hensyn skal ivaretas for å fremme barns ”beste” og hvor mange ulike profesjoner utøver sin fagkunnskap. I dette feltet krysses mange ulike faglige perspektiver, noe som til tider skaper ekstreme konflikter fremfor fruktbar problemløsning. Sentralt for de faglige vurderingene er spørsmålene omkring den biologiske familiens uunnværlighet, følger av ulike typer omsorg over tid og hva som utgjør god nok omsorg. Samfunnet har overført ansvaret for slike vanskelige og avgjørende avveininger til flere ulike faglige institusjoner. I kontakt med de ulike faginstanser finnes enkeltmennesker; både barn og foreldre, samt andre pårørende.

Konferansen er den første i sitt slag i Norge. Her tilbys det en gyllen anledning til å skape en faglig møteplass for alle de sentrale fagutøvere som er involvert i barnevernets arbeid.

Førsteamanuensis Liv Schelderup og førstelektor Cecilie Omre står sentralt i planleggingen og gjennomføringen av konferansen.

Konferansens mål er å hjelpe de ulike aktørene til å utvide sine vante perspektiver. Dette er ikke plassen til å forsvare dagens praksis, men til å løfte blikket sammen mot et enda bedre og fremtidsrettet barnevern. Her vil det være en møteplass for ulike faggrupper hvor man får høre mer om hverandres tenkning og vyer. I Stavanger vil det være mulig å stifte nye bekjentskaper og bidra til å fremme mer samordning, samarbeid og nytenkning. Hvordan skal vi skape samfunnets sikkerhetsnett? Hvordan skjer dette i en tid med

* Høye krav til familiers evne til å takle en komplisert hverdags krav med liten støtte
* Konkurrerende kunnskapssyn
* Økt fokus på barns rettigheter
* Flerkulturelle miljøer
* Familievold
* Økende rusbruk
* Et aldrende samfunn

Ingen enkelt faggruppe har alene svarene på disse spørsmål. Vi trenger en bred forståelse av barns oppvekstbehov i fremtiden, så vel som refleksjon og vide perspektiver på hvordan foreldre som strever kan støttes. Det er en utfordring å se på hvordan barn uten nødvendig omsorg skal sikres kontinuitet og kvalitet. Det er nødvendig å se på barnets iboende ressurser og de betingelsene som kan fremme barnets muligheter for å ta disse i bruk. Ettersom mange er involvert, trenges først og fremst kreative og koordinerte systemer til å ivareta barnvernets brukerinteresser. Gjennom etableringen av et åpent faglig forum for ulike profesjoner og aktører håper arrangørene å gjøre det lett for alle å snakke mer sammen om mulige positive veier fremover.

Konferansens foredragsholdere har alle høy kompetanse innen sine respektive felt. De er alle spesielt inviterte til å se fremover og belyse ulike perspektiver innenfor feltet med tanke på videreutviklingen av barnevernet. De parallelle sesjonene vil by på anledning til å se på spennende utvikling i dagens barnevernspraksis.

Med andre ord, Barnevernsdagene skal bidra til å fremme nyskapende, flerfaglig forståelse, intervensjoner og evaluering av barnevernets virkefelt. Dagene vil ha som mål å stimulere til å se mulige fremtidsperspektiver samt å formidle videreutvikling i barnevernets teoretiske fundament og praktiske virksomhet. Fokus vil også settes på analyse av barnevernets gjeldende politiske og ressursmessige rammer. Barnevernsdagene skal være et faglig forum for praktikere, brukere, forskere og allmennheten.

Velkommen til et vårlig Stavanger, vertsbyen for konferansen. I løpet av de to dagene i april, håper vi at deltagerne vil kunne hygge seg i byens trivelige sentrum som er smekkfullt av både kulturelle og kulinariske muligheter! Stavanger er også europeisk kulturby i 2008.

Organisasjonskomiteen:
Psykolog Wendy Hanson, Leder, psykolog Odd Ravndal, barnevernsjef i Stavanger Gunnar Toresen, førsteamanuensis Liv Schelderup, UiS, førstelektor Cecilie Omre, UiS, advokat Ragnhild Øverland, leder av barnvernstjenesten i Randaberg Tove Aas, leder av barnevernstjeneste i Klepp Randi M. Refsnes, fagkonsulent Margareth Riley, psykolog Torunn Trøhaug, Bufetat, daglig leder Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Per A. Thorbjørnsen og psykiatrisk sykepleier Marit Hølland Paulsen.

Klikk her for mer informasjon