MENY

Kultur som strategi i produksjon av urbane rom

Førsteamanuensis Lise Nordenborg Myhre (UiS) holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 21. november.

Urbanismens forutsetninger har de siste tiår endret seg på en slik måte at byer må begrepsliggjøres på nytt. Dette foredraget vil fokusere på to fremtredende trekk ved dette skiftet. For det første hvordan kultur brukes som strategi i planlegging og produksjon av urbane rom, både som ledd i en interurban konkurranse om globale kapitalgoder og status som kreativ kulturby, men også som synergieffekt til andre økonomiske sektorer som trenger kulturell kapital. Mitt mål er å diskutere hvordan kultur brukes for å skape et kreativt image som gjør byer attraktive for økonomisk investering innenfor en urban kontekst som ikke bare er kulturelt fundamentert, men også kunnskapsbasert og etter hvert ”grønt” profilert. For det andre hvordan det nye planleggingsparadigmet markerer et skifte i bypolitisk ledelse og innhold, fra en planpolitisk ”government” struktur regulert gjennom statlig styring og sosio-romlig utjevning, til en politikk preget av entreprenørskap formalisert gjennom offentlige-private sammenslutninger og eiendomsstyrt regenerering.

Foredragets intensjon er å tydeliggjøre hvordan det offentlige i større grad har blitt redusert til å tilretteleggere for privat investering og eiendomsstyrt regenerering. Analytisk, så vel som politisk kan dette skiftet orienteres til to integrerte aspekter som er neoliberalisme og interurbankonkurranse. Mitt argument er at disse faktorene ikke bare er styrende for den fysiske utformingen av urbane landskap, men også den retorikk og de diskursive rammer byer artikuleres innenfor. Jeg vil tydeliggjøre mitt argument ved å vise hvordan Stavangerregionen promoterer kultur som ny image og hvordan kulturelle strategier hjemles innenfor neoliberalisme og privat-offentlig entreprenørskap i utformingen av materielle så vel som imaginære byrom. Et resultat er at kultur og livskvalitet sammenstilles gjennom romlig, kommersielt og kulturelt konsum der identitet i økende grad artikuleres gjennom livsstil.

Foredraget starter kl. 18.00-19.30 og finner sted i rom O-101 i Hulda Garborgs hus.