MENY

Lite trakassering og mobbing ved Universitetet i Stavanger

UiS er først ute blant universitetene og høgskolene med tall for seksuell trakassering blant ansatte. 3,8 prosent oppgir å ha vært utsatt for dette. Organisasjonspsykolog Tore Hegstad i Stamina Census som har gjennomført undersøkelsen, sier tallene ikke er høye, men det er foreløpig få referansepunkter.

Campus UiS med Ullandhaugtårnet Resultatene i medarbeiderundersøkelsen 2019 ble lagt fram på et allmøte ved Universitetet i Stavanger tirsdag 2. april.

Senere denne måneden gjennomføres en undersøkelse om seksuell trakassering i hele høgskole- og universitetssektoren. Undersøkelsen ledes av rektor ved Universitet i Agder, og har som mål å kartlegge og redusere omfanget av mobbing og seksuell trakassering i UH-sektoren.

– Når vi får svarene fra de andre institusjonene, vil vi få flere referansepunkter, sier organisasjonspsykolog ved Universitetet i Stavanger (UiS), Gunhild Bjaalid.

Medarbeiderundersøkelse

Universitetet i Stavanger (UiS) deltar ikke i denne undersøkelsen siden den ellers ville kommet rett etter medarbeiderundersøkelsen UiS gjennomfører hvert annet år. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres av Stamina Census.

– Vi bakte spørsmålene om seksuell trakassering inn i medarbeiderundersøkelsen for at de ansatte skulle slippe å svare på to undersøkelser rett etter hverandre. På den måten tror vi at vi har fått opp svarprosenten. En høy svarprosent gjør at vi kan stole mer på at svarene er representative for våre ansatte, sier Bjaalid.

Nytt spesifikt spørsmål

I tidligere medarbeiderundersøkelser er det spurt om mobbing og trakassering og eventuell forskjellsbehandling relatert til kjønn/alder/etnisitet, men ikke spesifikt om seksuell trakassering.

I årets undersøkelse er de ansatte spurt om de har opplevd verbal trakassering og/eller ikke-verbal trakassering og/eller fysisk trakassering.

I tillegg er de spurt om de kjenner til varslingsrutinene for dette ved UiS.

Resultater

1163 av de som har svart på undersøkelsen oppgir at de ikke har opplevd noen form for trakassering.

47 personer, cirka 3,8 prosent, sier de har opplevd en eller flere former for trakassering. Syv personer har svart at de har opplevd alle de nevnte formene for trakassering.

På spørsmål om de ansatte kjenner til varslingsrutinene, svarer 50 prosent at de gjør det, men like mange kjenner ikke til disse rutinene. 

– Det er relativt vanlig at ansatte ikke undersøker rutiner for varsling før de trenger å si fra om noe, kommenterer Bjaalid.

Undersøkelsen viser også at de aller fleste som rapporterer seksuell trakassering oppgir at det har skjedd mellom kolleger på samme nivå.

Mobbing

UiS har målt utbredelse av mobbing og trakassering siden 2009, og jobbet systematisk med å redusere tallene fra 11 prosent ansatte som rapporterte selvopplevd mobbing i 2009, til 5,8 prosent som rapporterer det samme nå i 2019. 

18, 2 prosent sier i undersøkelsen at de har observert mobbing.

Mobbetallene viser nedgang i forhold til medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2017. Det er en reduksjon både på opplevd og observert mobbing.

På tilleggsspørsmålet til de som hadde opplevd mobbing, om hvem som sto for mobbingen, fordelte svarene seg 50/50 på ledere og kolleger.

Nulltoleranse

Rektor Marit Boyesen påpeker at UiS har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

– Selv om mobbetallene generelt har vist en nedgang ved UiS, og det er grunn til å tro at tallene for seksuell trakassering er lave, skal vi huske at belastningen for de som er utsatt for dette er alvorlig. Derfor må vi ta det på alvor.

– Enhver som har opplevd seksuell trakassering eller mobbing er én for mye. Det er all grunn til å fortsette vårt arbeid for å redusere omfanget av den type atferd, understreker Boyesen.

Tekst: Elin Nyberg